NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce

riaditel.vua@nppc.sk

  • Výskum nových netradičných plodín za účelom zvýšenia biodiverzity agrárnej krajiny a s osobitnými vlastnosťami predurčujúcimi ich na použitie v zdravej výžive, v potravinárstve, na technické využitie, energetické účely, na výskum vplyvu minimalizačných agrotechnických postupov v interakcii s aplikáciou pôdnych ekologických pomocných látok v dlhodobých stacionárnych pokusoch na produkčné a kvalitatívne parametre plodín, šetrné poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie pre zachovanie kvality a úrodnosti pôdy, výskum rozhodujúcich fyzikálnych a chemických vlastností pôdy s akcentom sekvestrácie uhlíka v pôde v pôdoochranných technológiách a uvoľňovania oxidu uhličitého.

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
riaditel.vupop@nppc.sk

  • Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb poľnohospodárskej krajiny
  • Budovanie zelenej infraštruktúry a udržanie stability poľnohospodárskej krajiny prostredníctvom nelesnej drevinovej vegetácie (NDV)

www.vurv.sk

Skip to content