Previous slide
Next slide

Poslanie SAPV

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) je zriadená na základe rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky zo dňa 28.12.1990 s účinnosťou od 01.01.1991 na dobu neurčitú.

 

Hlavným poslaním SAPV je starať sa o sústavný rozvoj a realizáciu vedeckovýskumnej činnosti v oblasti jej pôsobnosti, najmä:

  • aktívne sa zúčastňovať na vytváraní koncepcie a stratégie poľnohospodársko-potravinárskych, veterinárnych, lesníckych a vodohospodárskych vied,
  • spracovávať koncepcie a posudzovať vedecko-technické programy rozvoja pôdohospodárstva a vidieka,
  • vypracovávať prognózy vedecko-technického rozvoja a na ich základe navrhovať koncepcie vedecko-technickej politiky a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce v oblasti svojej pôsobnosti,
  • v spolupráci s vysokými školami a SAV vytvárať podmienky pre vzájomnú súčinnosť v oblasti výskumu, vývoja a výchovy vedeckých pracovníkov,
  • poskytovať poradenské služby pre ústredné orgány Slovenskej republiky, vypracovávať vedecké a odborné stanoviská, expertízy, návrhy a posudky,
  • vykonávať funkciu vedeckého poradného orgánu vedenia MP RV SR a ďalších odborných orgánov, zastupovať rezortnú výskumnú základňu vo vládnych a medzinárodných organizáciách,
  • zaujímať stanoviská k zriaďovaniu, začleňovaniu a zrušovaniu výskumných a vývojových pracovísk v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva,
  • oceňovať vynikajúce výsledky vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v oblasti svojej pôsobnosti,
  • vykonávať ďalšie úlohy, ktorými MP RV SR poverí SAPV a ktoré vyplývajú z postavenia a funkcie jej orgánov.

Menu

Skip to content