Previous slide
Next slide

AGENTÚRA SAPV

Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 4818/2013-250, vydaného dňa 26.11.2013 sa Agentúra SAPV ako štátna rozpočtová organizácia zrušila bez likvidácie s účinnosťou 31.12.2013 a s účinnosťou 1.1.2014 splynula do novo zriadenej štátnej príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej len „NPPC“) Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky.

 

ADRESA:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

referát SAPV
Hlohovecká ul. č. 2
951 41 Lužianky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel.: + 421/37/6546 221;  + 421/37/6421834
fax: + 421/37/6421834
E-mail: sekretariat.asapv@gmail.com 

 

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (A-SAPV) bola zriadená rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MP SR) dňa 17.12.1993 s účinnosťou od 01.01.1994 ako rozpočtová organizácia MP SR s právnou subjektivitou na dobu neurčitú so sídlom v Nitre. Jej priamym nadriadeným orgánom bolo MP RV SR v riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka MP RV SR.

 

Poslaním Agentúry SAPV bola koordinácia a podpora vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a organizačné a administratívno-technické zabezpečovanie činnosti Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) a jej orgánov na základe zmluvných vzťahov.

 

Výročná správa Agentúry

Zmluvy

Faktúry a objednávky

Info zákon

Menu

Skip to content