NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Vzniklo v r. 2014 zlúčením viacerých inštitúcií, zabezpečujúcich rezortný poľnohospodársky a potravinársky výskum.
Zabezpečuje komplexný výskum a zhromažďovanie poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných, predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov zvierat,zabezpečenia kvality, bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti potravín i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu, produkčného i mimoprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom.

 

Skip to content