RADA PRE SPOLUPRÁCU S PRAXOU

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum zriadilo Radu pre spoluprácu s praxou s cieľom:

  • zefektívniť transfer poznatkov vedy a výskumu do praxe
  • zvýšiť konkurencieschopnosť, pridanú hodnotu a udržateľnosť poľnohospodárskej produkcie
  • poskytnúť praxi podporu a poradenstvo pri zavádzaní inovácií vo výrobe
  • v spolupráci s potravinárskym priemyslom prispieť k efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov (pôda, voda, rastlinná a živočíšna výroba, biomasa)
  • zvýšiť potravinovú bezpečnosť a kvalitu potravín a kvalitu výživy obyvateľstva
  • reflektovať aktuálne celospoločenské otázky a potreby

Súčasne gestorujúce ústavy NPPC zriadili Sektorové rady pre spoluprácu s praxou:

  • Sektorovú radu pre oblasť rastlinnej výroby pod gesciou NPPC – Výskumného ústavu rastlinnej výroby,
  • Sektorovú radu pre oblasť živočíšnej výroby pod gesciou NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby,
  • Sektorovú radu pre oblasť výroby potravín a biohospodárstva pod gesciou NPPC – Výskumného ústavu potravinárskeho,
  • Sektorovú radu pre oblasť pôdy a životného prostredia pod gesciou NPPC – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.

Okrem zástupcov MPRV SR a zástupcov NPPC sú členmi rád zástupcovia z radov sektorových samospráv a zväzov a popredných zástupcov podnikateľských subjektov a významných odborníkov v oblasti zamerania rady.

 

Štatút Rady NPPC pre spoluprácu s praxou >>>

 

 

Skip to content