Previous slide
Next slide

ŠTRUKTÚRA SAPV

Valné zhromaždenie členov SAPV (VZ)

Najvyšším orgánom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied je Valné zhromaždenie členov SAPV. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:

  • voliť a odvolávať Predsedníctvo SAPV, jeho predsedu a podpredsedov
  • prerokovávať závažné vedecké, odborné, aj iné významné otázky v oblasti pôdohospodárstva a zaujímať k nim stanovisko
  • voliť členov a rozhodovať o zbavení členstva v SAPV
  • rozhodovať o zásadných otázkach organizácie a činnosti SAPV
  • schvaľovať a meniť organizačný a volebný poriadok SAPV

Predsedníctvo SAPV

V období medzi zasadaniami Valného zhromaždenia plní úlohy SAPV Predsedníctvo SAPV. Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda, vedecký sekretár a členovia predsedníctva. Predsedu SAPV potvrdzuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Z titulu funkcie je predseda SAPV členom vedenia ministerstva. Funkčné obdobie členov Predsedníctva a predsedov odborov je trojročné a môže byť predĺžené v tej istej funkcii najviac o jedno funkčné obdobie.

Vedecké orgány SAPV

Vlastnú vedecko-odbornú činnosť SAPV vykonávajú jej vedecké orgány – Odbory, ustanovené spravidla podľa vedných oblastí, ďalej komisie a pracovné skupiny vytvárané pre konkrétnu činnosť a úlohy. Odbory schvaľuje Valné zhromaždenie členov SAPV. Predsedu odboru volia členovia odboru a menuje predseda SAPV.

Komisie a pracovné skupiny vytvára Predsedníctvo a ich členov menuje predseda SAPV. Odbory môžu vytvárať sekcie. Členov sekcií vrátane predsedov menuje predseda odboru. Odbory a sekcie tvoria členovia SAPV a ďalší vedeckí a odborní pracovníci schválení príslušným odborom.

Menu

Skip to content