Archív aktualít NPPC

29.11.2023 sa konalo 61. Valné zhromaždenie SAPV (Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied). Pri príležitosti 70. výročia vzniku Slovenskej akadémie vied bola predsedovi SAV Pavlovi Šajgalíkovi odovzdaná Veľká medaila.
Foto

29.11.2023

NPPC – Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho Martin Polovka sa zúčastnil dňa 23. novembra 2023 diskusie „Cesta k inteligentnému pôdohospodárstvu„, ktorá bola súčasťou programu ITAPA.
Video z diskusie: TU!

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v spolupráci s firmou Labris, s.r.o. z Českej republiky dňa 21. novembra 2023 zorganizovali 13. odborný seminár „Mak siaty pre Slovensko„. Podujatie bolo určené pre pestovateľov maku a odborníkov, ktorí sa venujú riešeniu rôznych otázok súvisiacich s pestovaním maku, ale aj pre záujemcov o spracovanie a využitie tejto plodiny ako aj pre začínajúcich pestovateľov.

NPPC pod vedením Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy organizoval Odborný seminár pri príležitosti vydania Smernice o monitoringu a odolnosti pôd (zákona o zdraví pôdy). Pozvaných privítal generálny riaditeľ NPPC Martin Polovka. Program seminára moderoval riaditeľa VÚPOP Pavol Bezák. Medzi prítomnými bol aj Mário Maruška štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva, Richard Lazúr, osoba zodpovedná za vyjednávanie v oblasti direktíve o pôde v rámci Slovenska, Jaroslava Sobocká členka Mission Board a expertka v oblasti pôdoznalectva.
EJP SOIL = Zdravá pôda = Zdravý život

Cieľom semináru bolo predstaviť tvorcom politík, výskumných a odborných inštitúcií z rezortu pôdohospodárstva a životného prostredia, ako aj širokej odbornej verejnosti obsah pripravova­nej legislatívy na ochranu pôdy v EÚ, vrátane výskumu pôd v rámci EÚ. Porovnať súčasný stav implementácie národnej legislatívy a zberu informácií o pôdach na Slovensku s požiadavkami, ktoré môžu vyplývať z pripravovanej Európskej legislatívy.

NPPC ako projektový partner medzinárodného projektu EJP SOIL prezentoval svoje aktivity, ktoré sú súčasťou tvorby smerníc a iných nariadení. Zároveň jednotliví riešitelia projektov predstavili aktivity vedeckých projektov CarboSeq, SERENA, BioCASH, ARTEMIS, iSoMPE riešených v rámci EU projektu EJP SOIL. Účastníci seminára diskutovali o spôsobe ochrany pôdy, o ceste k udržateľnosti a och krokch, ktoré by mali byť realizované pre dosiahnutie cieľa LDN (Neutralita degradácie krajiny).

V Správach Televízie Centrál bola odvysielaná reportáž o Génovej banke živočíšnych genetických zdrojov, v ktorej vystúpil Prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. a Ing. Jaromír Vašíček, PhD.
Záznam z archívu TV Centrál (začiatok od 04:42 min.)

Networkingový seminár vo Výzkumnom ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Prahe bol výnimočnou príležitosťou prezentácie činnosti tímu pracovníkov VÚRV v Piešťanoch, možností získania a výmeny informácii pre ďalšiu výskumnú spoluprácu a rozvoja profesionálnych a spoločenských kontaktov. Riaditeľ VÚRV v.v.i. Ing. Mikuláš Madaras, PhD. nás oboznámil s históriou a štruktúrou ústavu a so svojimi 300 zamestnancami je najväčším pracoviskom aplikovaného výskumu so zameraním na rastlinnú výrobu a príbuzné odbory v ČR. V rámci programu sme navštívili Génovú banku, kryobanku, laboratória odboru genetiky a šľachtenia rastlín, prehliadku genofondu vo VSV v Karlštejne, poľných fytopatologických experimentov a dlhodobých poľných pokusov.

FOTO

Pozrite si zaujímavú reportáž Farmárskej Revue (RTVS), v ktorej odborník z NPPC – VÚŽV Nitra Ján Huba vyvracia mýtus o tom, že chov hovädzieho dobytka spôsobuje globálne otepľovanie
Záznam archív RTVS (01:22) – TU

Deň otvorených dverí na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku, 2023

V rámci Dňa otvorených dverí na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku dňa 15.6.2023 navštívili naše pracovisko žiaci miestnej ZDŠ. Oboznámili sme ich so životom včiel a ich dôležitosťou pre životné prostredie, ale aj so včelími produktami, ktoré sú pre človeka prospešné. Žiaci si so záujmom prezreli včelu pod mikroskopom, presklený úľ aj medáreň. Na záver sa veľmi potešili ochutnávke medu a vlastnoručnej výrobe sviečky. Veríme, že sa im návšteva u nás páčila a že naša propagácia včelárstva u nich vzbudila záujem nielen o včely, ale aj o životné prostredie a naše poľnohospodárstvo.

Foto z podujatia – TU

Predĺženie obdobia na podávanie žiadostí (do 30.06.2023) o vydanie potvrdenia o zlepšení životných podmienok ustajnených zvierat v rámci výzvy PRV SR 2014 – 2022 č. 65/PRV/2022 (ďalej len „Výzva“)

Vzor žiadosti a pokyny – TU

Odborníci z NPPC – VÚŽV Nitra sú dlhoročnými členmi odbornej komisie súťaže Mladý ekofarmár. Jej celoslovenské kolo sa konalo na SOŠ Pruské. Reportáž z podujatia odvysielala Farmárska Revue. 

 

Záznam archív RTVS (od 14:56) – TU

Záverečná konferencia projektu „Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine“ sa konala v priestoroch Obchodnej komory Vojvodiny v Novom Sade. Prítomní boli zástupcovia slovenského veľvyslanectva v Belehrade, partneri projektu zo Slovenska a Srbska, zástupca veterinárneho inštitútu v Novom Sade a podpredseda priemyselnej a poľnohospodárskej komory Vojvodiny.
Predstavený bol hlavný výstup projektu – Hygienická príručka pre spracovanie medu a včelích produktov.
Agentúra: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – SlovakAid, Kód projektu: SAMRS/2021/ZB/1/5
Viac o konferencii – TU

Na základe Memoranda o spolupráci s Výskumným ústavom rostlinné výroby, Praha 6 – Ruzyně, nás v dňoch od 01. 06. -02. 06. 2023 navštívili THP pracovníci VURV v.v.i. Praha, Ing. Mária Krupková (interný audit a kontrola) a Mgr. Lenka Svitáková (projektové oddelenie). Predmetom rozhovorov boli podmienky medzinárodnej spolupráce, druhy projektov, servis pre vedcov, ako prebieha transfer znalostí a technológií a podobne. Aj my sme získali nové užitočné vedomosti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

NPPC oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA. 104872 (2022/N).
Výzva je otvorená od polnoci 23. mája 2023 do 09. júna 2023 do 12:00 hod.
Viac informácií – TU
VÝZVA – TU

Dňa 01.06. 2023 sa uskutočnilo v NPPC-VÚŽV Nitra stretnutie nepracujúcich dôchodcov, bývalých pracovníkov VÚŽV v Nitre, ktoré už niekoľko desaťročí organizuje Základná odborová organizácia VÚŽV Nitra spolu s vedením ústavu. Prítomným sa prihovoril predseda Ing. Dušan Mertin, PhD. a za ústav zástupca riaditeľa Ing. Ján Huba, CSc. Naši vzácni hostia si pozreli víťazný film slovenskej produkcie z Agrofilmu 2022 „Sny, drina a pandémia“, výstavu v galérii ústavu „Kovačická insita“ a po oficiálnej časti programu si podebatovali pri obede.

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Ústavu včelárstva, ktorý sa uskutoční dňa 15. 06. 2023 v Litovskom Hrádku.
Pozvánka – TU

22.5.2023

NPPC oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA. 104872 (2022/N).
Výzva je otvorená od polnoci 23. mája 2023 do 02. júna 2023 do 12:00 hod.
Viac informácií – TU
VÝZVA – TU

16.5.2023
NPPC, Výskumný ústav rastlinnej výroby organizuje dňa 25. 05.2023 Deň poľa zameraný na krmoviny, ktorý sa bude konať v obci Liptovský Ondrej.
Odborná časť semináru Rôzne systémy využívania trávnych porastov v podhorských a horských oblastiach zahŕňa tieto prednášky:

1. Minimalizačné technológie pri obhospodarovaní trávnych porastov (Ing. Vladimíra Vargová, PhD. NPPC- VÚRV- ÚTPHP)
2. Trávne porasty v pasienkových chovoch hospodárskych zvierat. (Ing. Zuzana Dugátová. NPPC- VÚRV- ÚTPHP)
3. Situácia v investičných výzvach 4.1(výzva 52/PRV/ 2022 a 65/PRV2022) ( Mgr. Jozef Kiss, MA, – Pôdohospodárska platobná agentúra)
Pozvánka: TU

15.5.2023

Plenárna prednáška Ing. Jaromíra Vašíčka, PhD. na regionálnom meetingu EAAP.
Viac – TU

15.5.2023

EUGENA je sieť národne uznávaných členských génových bánk v európskych krajinách s cieľom podporovať strednodobú/dlhodobú ochranu ex situ a trvalo udržateľné využívanie AnGR.

Viac – TU

5.5.2023

Cena za transfer technológií na Slovensku 2023
Súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2023 je otvorená.
Viac – TU

03.05.2023

Srdečne Vás pozývame Vás na 12. ročník výstavy Celoslovenské dni poľa.
V stánku NPPC si môžete pozrieť naše odrody pšenice, ovsa, maku, pohánky, tritikale, pohánky a ďateliny vyšľachtené na pracoviskách NPPC. Zároveň odprezentujeme naše výsledky výskumu a ponuku pre poľnohospodársku prax z činnosti NPPC – VÚRV Piešťany.

Kedy? 6. a 7. júna 2023
Kde? na pôde Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Oponice, okres Topoľčany, GPS: 48.459215, 18.143300
Pozvánka:
TU

03.05.2023

EkonMOD: Internetová aplikácia na výpočet množstva emisií v chove mäsového dobytka

EkonMOD je internetová aplikácia na výpočet množstva emisií v chove mäsového dobytka, ktorú vyvinuli naši výskumní pracovníci z NPPC, VÚŽV – Nitra pod vedením riaditeľa ústavu M. Záhradníka.
Chov dojčiacich kráv je založený na využití prirodzených biologických predpokladov mäsových plemien HD na rast a reprodukciu v extenzívnych systémoch s využitím pastvy. Podobne ako takmer pri každej ekonomickej činnosti k tvorbe emisií dochádza aj v chove mäsového dobytka, avšak na
rozdiel od iných sektorov správnym manažmentom s využitím moderných technológií chovy dojčiacich kráv prispievajú k udržateľnej produkcii kvalitného hovädzieho mäsa.
Viac o Aplikácii EkonMOD: http://www.vuzv.sk/
Celý článok: https://www.agrobiznis.sk/…/8010-ekonmod-internetova…

20.04.2023
NPPC, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o. a Ing. Martin Vrba, MAKoMAK, s.r.o. Vás pozývajú na „Poľné stretnutie pestovateľov maku„, ktoré sa uskutoční dňa 4. 5. 2023 v Šuranoch.
Pozvánku – TU

20.04.2023
NPPC – VÚP Vás pozýva na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 28. apríl 2023 o 9,00 h.
Viac informácií – TU

19.04.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o bezodplatné poskytnutie vysokokvalitných embryí simentálskeho dobytka

VÝZVA

FORMULÁR ŽIADOSTI 

NÁVRH – Zmluva o spolupráci

Abecedný zoznam podnikov spĺňajúcich genetické a produkčné kritériá

Dátum vyhlásenia výzvy: 19.04.2023
Dátum uzavretia výzvy: 05.05.2023

19.04.2023
Vo vedeckej relácii Spektrum 24 (odvysielaná 09.04.2023) TV JOJ 24, vystúpil náš kolega Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. na tému: „Všetko o králikoch“
Pozrite si z archívu televízie – TU

17.04.2023
V rámci rubriky U nás doma redaktor RTVS – Stred, Peter Cítenyi navštívil Ing. Janku Martincovú, PhD. z NPPC- VÚRV- ÚTPHP Banská Bystrica doma na jej gazdovstve. Vypočujte si krátke nahrávky o význame chovu oviec:
28.02.2023
07.03. 2023
21.03. 2023

13.04.2023
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Potravinárska komora Slovenska v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na INFORMAČNÝ DEŇ PRE POTRAVINÁROV.
Viac informácií – TU

11. 04. 2023
V sobotu, 22. apríla 2023, sa v priestoroch Slovenského poľnohospodárskeho múzea uskutočnia včelárske slávnosti. NPPC Vás pozýva do svojho stánku kde bude poskytovať poradenstvo pre včelárov spojené s ochutnávkou medov z vlastnej produkcie. Tešíme sa na Vás!
Program – TU

11. 04. 2023
NPPC ako zástupca Slovenska v medzinárodnom projekte COST Action 20128 PIMENTO (www.fermentedfoods.eu) sa obraciame na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý mapuje produkciu fermentovaných potravín.
Prieskum je venovaný priemyselným odvetviam a profesionálom v oblasti fermentovaných potravín s cieľom identifikovať prekážky pre inovácie v oblasti fermentovaných potravín a štartovacích kultúr. Cieľom tohto prieskumu je použiť získané údaje ako podklad pre vedecké stanovisko, ktoré bude informovať o potrebách a možnostiach inovácií v produkcii fermentovaných potravín. Vyplnený dotazník pošlite najneskôr do 5. mája 2023.
Dotazník – TU

11. 04. 2023
Vedecká kaviareň
Srdečne vás pozývame vo štvrtok 27. apríla 2023 o 16:30 hod. do Klubovne LaMusica v Piešťanoch na Teplickej ulici na posedenie pri šálke kávy. Vo vedeckej kaviarni bude téma „Včelársky život“ venovaná významu včelárstva, výnimočnému vzťahu včela a rastlina a včelím produktom.
Tešíme sa na vašu účasť, vstup je zdarma.
Program –TU

06.04.2023
NPPC – VÚP organizuje v rámci projektu ACRYRED „Letnú medzinárodnú tréningovú školu.“
Cieľom projektu ACRYRED je vytvoriť multidisciplinárnu výskumnú a komunikačnú sieť zameranú na znižovanie tvorby akrylamidu, ktorá zahŕňa celý reťazec produkcie potravín od obilia až po finálne výrobky určené spotrebiteľom. Jednou z aktivít projektu je usporiadanie letnej tréningovej školy pre mladých výskumníkov zameranej na zdieľanie informácií a skúseností pri aplikácii rôznych opatrení na znižovanie akrylamidu v potravinárskom priemysle.
Vzdelávanie sa uskutoční v auguste 2023 v priestoroch NPPC VÚP v Bratislave pod vedením Ing. Zuzany Ciesarovej, PhD.
Viac info. – TU

05.04.2023
SPU a NPPC bude v medzinárodnej asociácii DAGENE zastupovať prof. Chrenek vo funkcii podpredsedu.
Viac info. – TU

28.03.2023
NPPC – VÚP Vás pozýva na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 31. marca 2023 o 9,00 h.
Viac info. – TU

27.03.2023
V Denníku N je uverejnená zaujímavá reportáž: „V globálnom trezore plodín uprostred Arktídy je aj vyše tisíc vzoriek zo Slovenska“.
Príspevok si môžete prečítať – TU

21.03.2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby realizoval cezhraničný projekt (Interreg Slovensko-Rakúsko) „Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia IDARPO“.
Cieľom projektu bolo prispieť k budovaniu inteligentného cezhraničného regiónu užšou spoluprácou medzi súkromnými podnikmi a výskumnými a vývojovými centrami a sektorom vyššieho vzdelávania za účelom podpory regionálnych producentov marhúľ v prihraničných regiónoch na slovenskej a rakúskej strane.
Výstupy projektu sledujte: TU

14.03.2023
Predĺženie obdobia na podávanie žiadostí (do 31.05.2023) o vydanie potvrdenia o zlepšení životných podmienok ustajnených zvierat v rámci výzvy PRV SR 2014 – 2022 č. 65/PRV/2022 (ďalej len „Výzva“)
Vzor žiadosti a pokyny – TU

09.03.2023
Všetky služby, ktoré poskytuje Národné poľnohospodárske centrum nájdete v Katalógu služieb NPPC

08.03.2023
NPPC realizuje projekt rozvojovej pomoci „Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine“ v spolupráci so Zväzom včelárov Vojvodiny v Srbsku. V dňoch 14.2. – 15.2.2023 a 27.2. – 1.3.2023 pracovníci NPPC – VÚP a VUŽV rokovali na Scientific Veterinary Institute Novi Sad a následne sa realizovali školenia včelárov v Báči, Apatine a Sečanji.
Viac info: TU

08.03.2023
Pozrite si reportáž o záchrane kráv cementárok v Hriňovej a na Látkach v Televízii Centrál – TU

27.02.2023
V relácii Farmárska revue (RTVS) bola odvysielaná reportáž o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka a ošípaných- SEUROP systém, kde vystúpili výskumní pracovníci z NPPC–VÚŽV Nitra Ing. Peter Demo, PhD. a Ing. Martina Gondeková, PhD.
Záznam z archívu RTVS si môžete pozrieť – TU (v čase od 01:16)

27.02.2023
NPPC – VÚP Vás pozýva na Ústavný seminár, ktorý sa bude konať v piatok 3. marca 2023 o 10,00 h.
Viac informácií – TU

23.02.2023
Génová banka živočíšnych genetických zdrojov ukrýva prírodné bohatstvo našej krajiny. Obsahuje vyše 3700 vzoriek.
Prečítajte si článok, ktorý vyšiel na webovom portáli Poľnohospodár – TU (www.polnohospodar.sk)

17.02.2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby vydal metodickú príručku pre testovanie osiva ošetreného SAP v laboratórnych a poľných podmienkach s názvom Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) v systémoch pestovania rastlín a odbornú publikáciu s názvom Vplyv pôdnych a rastlinných kondicionérov v interakcii s diferencovanou agrotechnikou na kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrody.
Čítať ďalej…

09.02.2023
VÚŽV-Nitra prišlo s iniciatívou záchrany posledných jedincov pôvodného slovenského strakatého plemena. Touto myšlienkou sa nadchli ich chovatelia a v týchto dňoch sa začalo pripúšťane týchto kráv býkmi z génovej banky inseminačnej stanice SBS v Lužiankach. Viac o tejto iniciatíve si môžete prečítať – TU

31.01.2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby ponúka pestovateľom pre jarný výsev v roku 2023 vlastné vyšľachtené odrody ovosa, pšenice, pohánky.
Ponukový list – TU

23.01.2023
Vážení pestovatelia, NPPC – VÚRV Vám ponúka kvalitné osivá osvedčených potravinových odrôd maku siateho pre jarný výsev v roku 2023.
Osivá maku siateho – Ponukový list – TU

10.01.2023
Pozývame Vás na praktický workshop Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh
Viac – TU

10.01.2023
O energetických rastlinách…
V mesačníku Agromagazín vyšiel článok o práci výskumníkov z Ústavu agroekológie (NPPC–VÚRV) v oblasti pestovania a zhodnocovania introdukovaných energetických rastlín na Slovensku.
Prečítajte si – TU

05.01.2023
NPPC dnes o 12:01 ukončilo zber žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v rámci notifikovanej Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v elektronickom systéme ktorý bol na túto príležitosť vytvorený.
Od 15. decembra sa v systéme zaregistrovalo 832 žiadateľov, pričom teoretická alokácia požadovanej pomoci predstavuje sumu približne 14 a pol milióna eur.
Za obdobie od 15. decembra poskytli pracovníci NPPC prostredníctvom helpdesku odpovede na viac než 450 otázok žiadateľov.
Predbežne najmenšia výška žiadanej pomoci predstavuje sumu 60 eur najvyššia sumu 300 000 eur.
Vstupujeme do fázy podrobnej administratívnej kontroly žiadosti po stránke úplnosti a vecnej správnosti, overenia nárokovanej sumy a splnenia ďalších podmienok výzvy, následne úspešní žiadatelia budú vyrozumení a vysporiadaní.
Proces kontroly a finančného vysporiadania potrvá priebežne do 31. marca 2023.

04.01.2023
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) vyhlasuje 19. ročník súťaže pre mladých vedeckých pracovníkov.
Viac info. – TU

04.01.2023
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) vyhlasuje 19. ročník súťaže pre mladých vedeckých pracovníkov.
Viac info. – TU

27.12.2022
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ako vykonávateľ Schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine oznamuje, že v snahe vyjsť v ústrety žiadateľom,
výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine
je predĺžená a žiadosť o poskytnutie pomoci je možné podať prostredníctvom elektronického formulára najneskôr do 5. januára 2023 do 12:00 hod.
Akceptované budú všetky žiadosti s pečiatkou podacej pošty najneskôr zo dňa 5.1.2023. Žiadosť je možné doručiť aj osobne do podateľne na adresu: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, najneskôr do termínu ukončenia podávania žiadosti, t.j. 5.1.2023 do 12:00 hod.
Termín uzavretia výzvy je konečný. Ostatné podmienky uvedené vo výzve ostávajú nezmenené. Odporúčame žiadateľom oboznámiť sa so znením výzvy a všetkých sprievodných dokumentov.
Dodatok č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí – TU

22.12.2022
Na webovom portáli www.agrobiznis.sk bol uverejnený komentár Jána Hubu: Nové poznatky na sviatky.
Prečítať si môžete – TU

20.12.2022
V rádiu Lumen bol odvysielaný rozhovor s Ing. Ivanom Pavlíkom, PhD. z NPPC – VÚŽV Nitra o pôvodnom strakatom dobytku.
Rozhovor si môžete vypočuť – TU (1. časť), (2. časť)

19.12.2022
Na webovom portáli www.agrobiznis.sk bol uverejnený článok o víťaznom dokumente tohtoročného Agrofilmu – TU

15.12.2022
Výskumný ústav potravinársky vydáva nové číslo časopisu Trendy 2/2022 so zaujímavými témami a výsledkami vedeckej činnosti napr.:
– Orechové oleje ako nutrične bohatý zdroj a ich vplyv na organizmus
– Štúdium mikrobiómu potravín
– Pivovarnícke mláto a možnosti jeho využitia
– Mikroživiny vo výžive – zníženie rizika infekcie
– Obsah baktérií mliečneho kysnutia v rastlinnej alternatíve jogurtov

Plenárna prednáška Ing. Jaromíra Vašíčka, PhD. na regionálnom meetingu EAAP.
Viac – TU

14.12.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.
NPPC oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.105113 (2022/N).
Výzva je otvorená od polnoci 15. decembra 2022 do 30. decembra 2022 do 12:00 hod.
Viac informácií – TU
Často kladené otázky žiadateľov (FAQs) – TU
Usmernenie č. 1 – Kategorizácia producentov ovocia – TU

Skip to content