ARCHÍV VÝBEROVÝCH KONANÍ

28.11.2022
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa organizačnej zložky NPPC:
Riaditeľ Výskumného ústavu živočíšnej výroby
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Viac informácií

 

28.11.2022
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa organizačnej zložky NPPC:
Zástupca generálneho riaditeľa pre ekonomiku, prevádzku a služby
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Viac informácií

 

20.12.2021
Podľa ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov NPPC oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu zástupca generálneho riaditeľa pre výskum, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.12.2021.
Výberového konania sa zúčastnil 1 uchádzač. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru overila odborné znalosti, riadiace, organizačné schopnosti a skúsenosti z oblasti vedy a výskumu.
Na základe splnenia všetkých podmienok uchádzač uspel vo výberovom konaní a komisia doporučuje vymenovať Ing. Pavla Bezáka do do funkcie zástupca generálneho riaditeľa pre výskum.
Viac informácií

 

11.11.2021
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu: zástupca generálneho riaditeľa pre výskum
Miesto výkonu práce: Trenčianska 55, 824 80 Bratislava
Viac informácií

 

20.10.2021
Oznámenie výsledku výberového konania do funkcie: riaditeľ Výskumného ústavu agroekológie
Viac informácií

 

07.09.2021
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu: riaditeľ Výskumného ústavu agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
Viac informácií

 

11.07.2019
Oznámenie výsledku výberového konania do funkcie: riaditeľ Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva.
Viac informácií

 

03.06.2019
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu: riaditeľ Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica
Viac informácií

 

28.09.2018
Oznámenie výsledku výberového konania do funkcie: riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho.
Viac informácií

 

01.08.2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu: riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
Viac informácií
Osobný dotazník NPPC

 

16.05.2018
Oznámenie výsledku výberového konania do funkcie: riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy.
Viac informácií

 

05.04.2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom v Lužiankach (NPPC) vyhlasuje výberové konanie na funkciu: riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
Viac informácií

 

Oznámenie výsledku výberového konania do funkcie: riaditeľ Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva.
Viac informácií

 

Oznámenie výsledku výberového konania do funkcie: riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.
Viac informácií

Skip to content