BOOST4BIOEAST zlepší implementáciu biohospodárstva v BIOEAST krajinách

Dňa 31. januára 2024 sa na online stretnutí oficiálne začal projekt BOOST4BIOEAST, ktorý si kladie za cieľ posilniť a podporiť národné zainteresované strany v krajinách strednej a východnej Európy a pobaltských krajinách v rozvoji biohospodárstva. Projekt je pokračovaním predchádzajúceho úspešného projektu BIOEASTsUP H2020 a stavia na jeho výsledkoch, ktoré vytvorili základy pre makroregionálnu spoluprácu v oblasti bioekonomiky. Koordináciu projektu zabezpečuje Maďarský výskumný ústav ekologického poľnohospodárstva.

 

Do nového projektu je zapojených 30 partnerov z krajín BIOEAST a západnej Európy, ktorí budú spoločne pracovať na vytvorení národných akčných plánov a implementácii biohospodárstva. Hlavným pilierom projektu je vytvorenie a posilnenie BIOEAST HUBs, ktoré budú centrálnymi bodmi pre budovanie kapacít a zapojenie zainteresovaných strán do tvorby politík a rozhodovacích procesov a podpory inovácií v oblasti biohospodárstva. Do projektu sú priamo zapojení 3 slovenskí partneri  – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a Národné lesnícke centrum.

 

BIOEAST HUBs budú úzko prepojené s verejnou správou a budú aktívne participovať na tvorbe národných akčných plánov biohospodárstva. Okrem toho sa projekt zameriava na vytvorenie spoločnej platformy poznatkov,  ktorá poskytne široký prístup k materiálom a informáciám o biohospodárstve v makroregióne. Táto platforma bude podporovať zdieľanie poznatkov a stimulovať spoluprácu medzi členskými štátmi.

 

V rámci podpory výskumu a inovácií, projekt plánuje spojiť verejné a súkromné zdroje a podporiť podnikateľov a mladých odborníkov prostredníctvom makroregionálnej výzvy Open Innovation Challenge a ďalších podujatí. Rozšírením aktívnych sietí biohospodárskych univerzít sa tiež bude podporovať spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a modernizáciu vzdelávania.

 

Výročná bioekonomická konferencia medzinárodnej  BIOEAST a prvé stretnutie riešiteľov projektu  sa uskutočnila 5.-7. marca   2024 v Budapešti.  Projekt BOOST4BIOEAST má ambíciu posilniť bioekonomiku v strednej a východnej Európe a pobaltských krajinách prostredníctvom koordinovaných akcií a podpory zainteresovaných strán. Jeho úspech bude kľúčovým faktorom pre udržateľný rozvoj a inovácie v tomto strategickom sektore.

 

Viac informácií: viac>>

BOOSTing the bioeconomy transformation FOR (4) the BIOEAST region

Foto:

Skip to content