COVID Sitno

Názov prijímateľa: Sitno Pharma, s.r.o.
Názov partnerov: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Centrum experimentálnej medicíny SAV, Chemický ústav SAV
Názov projektu: Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19
Kód: 313011ATT2
Miesto realizácie projektu: Lehnice, Hlohovec, Bratislava
Výška zazmluvneného NFP: 3 215 875,63 € / pre NPPC 404 375,65 €
Stručný opis projektu: Projekt sa sústreďuje na vývoj látok s multi-modálnym účinkom pre vývoj terapeutík a výživových doplnkov aplikovateľných pri vírových pandémiách, aktuálne pri pandémii COVID-19
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Publikácie vzniknuté s podporou projektu COVID Sitno 313011ATT2 z OPII spolufinancovaného ERDF

Skip to content