Drive4SIFood

Názov a sídlo prijímateľa/partnera: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Názov projektu: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood
Kód: 313011V336
Miesto realizácie projektu: Lužianky
Miesto realizácie projektu mimo územia operačného programu: Bratislava, Modra
Výška poskytnutého NFP: 10 413 650,78 € / pre NPPC 2 011 732,04 €
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je prostredníctvom vedeckovýskumných činností rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja:
Publikácie vzniknuté s podporou projektu Dive4SIFood 313011V336 z OPII spolufinancovaného ERDF

Skip to content