Oficiálna web stránka projektu

18.12.2023

Prezentácia projektu EJP SOIL – BioCASH – vzdelávame najmenších. Viac info: TU.

15. 11. 2023 Odborný seminár pri príležitosti vydania Smernice o monitoringu a odolnosti pôd (zákona o zdraví pôdy) a prezentácie vedeckých projektov riešených v rámci EU projektu EJP SOIL.

 17. – 20. 08. 2023 – Agrokomplex 2023

NPPC, projektový tím EJP SOIL, prezentoval súčasný projekt EJP SOIL zdravá pôda – zdavý život.

 

Viac: TU

06. – 06. 06. 2023 – Celoslovenské dni poľa Oponice

NPPC, projektový tím EJP SOIL, prezentoval súčasný projekt EJP SOIL ako príležitosť pre efektívny a moderný manažment pôdy na Slovensku.

World Soil Day celebration in the Central Europe countries – príspevok

https://ejpsoil.eu/about-ejp-soil/news-events/item/artikel/na

 

Zdravá pôda – základ života na Zemi – prepojenie vedy a výskumu s orgánmi štátnej správy, verejnosti a nekonvenčných poľnohospodárov, príspevok vedecej pracovníčky J. Sobockej

Viac: TU

 

Život na Zemi závisí najmä od zdravej pôdy – príspevok vedecej pracovníčky J. Sobockej ( Roľnícke noviny 8.2.2023)

Viac: TU

 

NPPC organizovalo v rámci implementácie cezhraničného projektu EJP SOIL odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa pôdy (5.12.2022)

Kedy: 7. 12. 2022

Kde: NPPC – Výskumný ústav pôdohospodárstva a ochrany pôdy, Trenčianska 55 Bratislava

Pozvánka: TU

Prezentácie zo stretnutia:  https://www.vupop.sk/dokumenty/DenPody_Prezentacie.zip

18. – 21. 08. 2022 – Agrokomplex 2022

NPPC, projektový tím EJP SOIL, prezentoval súčasný projekt EJP SOIL ako príležitosť pre efektívny a moderný manažment pôdy na Slovensku.

Viac: TU

 

Prezentácia projktu EJP SOIL – Beáta Houšková, Towards climate smart sustainable management of agricultural soils EJP Soil project, 

seminár: Misie EÚ SoildealforEurope & Restoreouroceanand waters by 2030 & Adaptationto ClimateChange

Kedy: 21.06.2022

Prezentácia: TU

 

07. – 08. 06. 2022 – Celoslovenské dni poľa Dolná Krupá

NPPC, projektový tím EJP SOIL, prezentoval súčasný projekt EJP SOIL ako príležitosť pre efektívny a moderný manažment pôdy na Slovensku.

Viac: TU

 

Výročné vedecké dni projektu EJP SOIL 2022 (8. – 9. jún 2022)

Cieľom výročných vedeckých dní projektu EJP Soil je uľahčiť výmenu vedeckých poznatkov v rámci konzorcia EJP SOIL a upevniť spoluprácu s partnermi v oblasti výskumu pôdy. Výročné vedecké dni sa zameriavajú na diskusiu o vedeckých témach relevantných pre oblasti vplyvu EJP SOIL a výskumné projekty. Prvý poldeň je prístupný pre širšie publikum, kde budú prezentované niektoré výsledky projektu a druhá časť bude zameraná na naše výzvy a očakávania smerom k EÚ.

Program a prihláška: TU!

 

27.04.2022 –Dialóg o budúcnosti ochrany pôdy v EÚ a jej potenciáli pomôcť dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody

 

V novembri 2021 Európska komisia predstavila svoju dlho očakávanú stratégiu pre pôdu do roku 2030, ktorá obsahovala aj zámer zverejniť zákon o zdraví pôdy v roku 2023. Komisia prvýkrát navrhla rámcovú smernicu o pôde v roku 2006, prvý legislatívny prístup k pôde v celej EÚ. ochranu od vzniku EÚ, ktorá musela byť stiahnutá. Vzhľadom na chýbajúcu spoločnú legislatívu EÚ sa členské štáty pokúšali zvrátiť problémy zdravia pôdy, ako je degradácia a erózia na vnútroštátnej úrovni. Napriek tomu, keďže ide o globálne problémy, ktoré nebolo možné zvrátiť na národnej úrovni, stále sa volalo po spoločnom riešení na úrovni celej EÚ. Na tieto otázky upozornil aj Európsky parlament vo svojom uznesení o ochrane pôdy z apríla 2021. Aj Európska environmentálna agentúra vo svojej správe o stave a výhľade do roku 2020 uviedla, že absencia vhodných právnych predpisov EÚ o pôde prispieva k degradácii pôdy v Európe. V novembri 2021 slovenskí ministri pôdohospodárstva a životného prostredia zaslali Komisii politický list, ktorý spolupodpísali 12 ministri pôdohospodárstva a životného prostredia z ôsmich členských štátov, v ktorom zdôraznili potrebu harmonizovaného legislatívneho rámca na ochranu pôdy. Ako uviedol podpredseda Komisie Timmermans, pôda musí mať rovnakú úroveň ochrany ako voda a vzduch. V čase, keď Európska komisia začína proces verejných konzultácií o budúcom právnom rámci o zdraví pôdy, predstavuje toto podujatie príležitosť pre členské štáty a zainteresované strany podeliť sa o svoje skúsenosti a upozorniť na problémy, ktoré je potrebné ďalej riešiť na európskej úrovni. vo vzťahu k zdraviu a ochrane pôdy. Je tiež dôležité pozrieť sa na širší obraz a zabezpečiť konzistentnosť európskej legislatívy a harmonizovaný prístup k ochrane klímy, aby sa dosiahli ciele Európskej zelenej dohody.

Pozvánka

Fotogaléria

Agenda

Prezentácia


6.10.2021 – Agrofilm 2021, Diskusné fórum

Jednou so sprievodných akcií Agrofilmu bolo aj diskusné fórum na tému „Pozemkové úpravy“. Diskusie sa zúčastnili, riaditeľ festivalu a zároveň aj generálny riaditeľ NNPC, zástupca Ministerstva pôdohospodárstva, predseda SPPK, zástupca geodetov z Komory pozemkových úprav, a poľnohospodár.

Viac: TU


19.-22.08.2021 – Tradície slovenského vidieka

NPPC prezentovalo svoju činnosť a výsledky práce našich výskumníkov na výstavisku Agrokomplex v rámci poľnohospodárskej výstavy „Tradície slovenského vidieka“ ako aj svoju participáciu vo významných európskych projektoch ako je EJP SOIL, ECOBREED, SMARTFARM.

Viac: TU


8. 6. – 9. 6. 2021 – Celoslovenské dni poľa v Seliciach

NPPC, projektový tím EJP SOIL, prezentoval súčasný projekt EJP SOIL ako príležitosť pre efektívny a moderný manažment pôdy na Slovensku.

Viac: TU

Skip to content