Európske Partnerstvo AGROECOLOGY významne zlepší prepojenie výskumu a tvorcov politík

28. a 29. februára 2024 bolo na prvom stretnutí partnerov projektu  v Bruseli oficiálne zahájené Partnerstvo AGROECOLOGY Urýchlenie transformácie poľnohospodárskych systémov – agroekologické živé laboratóriá a výskumné infraštruktúry(Accelerating Farming Systems Transition: Agroecology Living Labs and Research Infrastructures). Partnerstvo spolufinancované z programu Horizont Európa sa oficiálne začalo 1. januára 2024 a bude trvať 7 rokov. 

 

Cieľom rozsiahleho a ambiciózneho európskeho výskumného a inovačného úsilia Európskej komisie a 70 organizácií z  26 členských štátov, pridružených krajín a tretích krajín je podporovať sektor poľnohospodárstva, ktorý je vhodný na splnenie cieľov a výziev súvisiacich s klimatickými zmenami, stratou biodiverzity, potravinovou bezpečnosťou, suverenitou a životným prostredím, pričom zabezpečí ziskovú a atraktívnu činnosť pre poľnohospodárov.  Celkový rozpočet Partnerstva je 120 mil. EUR,  z ktorých približne 60 mil. plánuje poskytnúť EK.  

 

EK  OČAKÁVA  LEPŠIE ÚDAJE A POZNATKY PRE TVORBU POLITÍK 

 

Aby sa poľnohospodárstvo stalo ekonomicky a ekologicky udržateľnejším, odolnejším a schopným reagovať na spoločenské a politické požiadavky, je  potrebná veľká zmena. Partnerstvo stavia na prirodzených biologických interakciách, pričom využíva najmodernejšiu vedu, technológie a inovácie založené na poznatkoch farmárov. Predstavuje sľubný prístup s potenciálom reagovať na výzvy, ktorým čelí európsky poľnohospodársky sektor.

 

EK chce  významne zlepšiť  prepojenie výskumu a tvorcov politík na medzinárodnej a národných úrovniach pri riešení globálnych problémov a výziev.  Partnerstvo AGROELOLOGY považuje za jeden z kľúčových nástrojov. Posilnenie medzinárodných štruktúr spolupráce, viac presných údajov  a spolupráca výskumníkov a tvorcov politík je to, čo EK podľa Kerstin Rosenow, riaditeľky oddelenia vedy a výskumu (DG AGRI) očakáva. Viac presných údajov a poznatkov z oblasti agroekológie, lepší monitoring podľa EK potrebujeme potrebujeme, aby sme lepšie vedeli ako fungujú agroekologické prístupy v praxi na lokálnej úrovni.

 

ŽIVÉ LABORATÓRIÁ A VÝSKUMNÉ INFRAŠTRUKTÚRY KĽÚČOVÉ V AGROEKOLÓGII 

 

Testovacie a experimentálne prostredia v reálnom živote, živé laboratóriá sú jedným z  dôležitých nástrojov na urýchlenie transformácie farmárstva smerom k agroekológii. Výskumné infraštruktúry tiež prispejú k tejto premene sprístupnením vedeckých poznatkov o agroekológii. Spoločne tieto nástroje spájajúc vedu a prax umožnia ambiciózne experimentovanie v rôznych formách, aby poskytli vedecky podložené dôkazy o účinkoch nových prístupov a urýchlili prechod k agroekológii. V živých laboratóriách aj agroekologických prístupoch je veľmi dôležité prepojenie s územím a lokálnymi komunitami. Pre oba prístupy je charakteristická aj potreba zapojiť skupiny poľnohospodárov a aktérov pracujúcich na tom istom území alebo regióne, aby sa dosiahol vplyv na úrovni krajiny a dôležitý sociálny aspekt.

 

PRVÁ MEDZINÁRODNÁ VÝZVA ZAMERANÁ NA LOKÁLNE AGROEKOLOGICKÉ RIEŠENIA

 

Agroekológia, tak, ako ju definuje FAO, znamená lepšie porozumieť ekosystémom a využívať tieto poznatky na navrhovanie udržateľnejších poľnohospodárskych postupov a systémov.

Koordinátor projektu AGROECOLOGY Nicolas Tinois (JÜLICH, DE) na prvom stretnutí partnerov v Bruseli zhrnul proces prípravy a obsah Partnerstva. Bol to dlhodobý proces od roku 2020, s významnou pomocou  pracovnej skupiny  SCAR EK pre agroekológiu. V roku 2022 bola pripravená Strategická a inovačná agenda Partnerstva, ktorá bola podkladom na prípravu a podanie projektu a rokovanie s EK. Koordinátor predstavil hlavné ciele partnerstva, metodológie a významné míľniky prvého roku, ako je spustenie výziev na financovanie nadnárodných výskumných projektov na vysokej úrovni a implementácia podporných činností vrátane komunikácie, tvorby metodík monitorovania a vyhodnocovania a budovania kapacít.

 

Partnerstvo spojí zdroje EK a zainteresovaných štátov na financovanie výskumu na vysokej úrovni, ktorý vytvára vhodné znalosti a technológie v súlade s hlavnými témami opísanými v Strategickom výskumnom a inovačnom programe (SRIA), a zároveň implementuje sériu podporných činností na informovanie, konzultácie, poradenstvo a zapojenie rôznych zainteresovaný strán do budovania kapacít, zvyšovania povedomia a riadenia a výmeny získaných znalostí a údajov.

 

Prvá medzinárodná kofinancovaná výskumnoinovačná výzva  „Podpora agroekológie na úrovni farmy a krajiny“ bola otvorená 15. februára 2024. Počas trvania projektu sa plánuje otvorenie ďalších 6 medzinárodných výziev na rôzne témy súvisiace  s agroekologickou transformáciou.

 

Partnerstvo bude klásť  dôraz aj na spoluprácu a prepojenie s vybranými významnými medzinárodnými projektami a partnerstvami (Water4ALL BIODIVERSA, Agriculture of Data, Sustainable Food Systems, Animal Health and Welfare, Blue economy).   Slovensko v Partnerstve zastupujú 3 organizácie – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenská  akadémia vied ako spolufinancujúce organizácie a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ako  výskumná organizácia.

 

#HorizonEurope #agroecology #livinglabs #innovation #research

Skip to content