Exkurzia študentov 3. ročníka SPU na VÚRV-ÚTPHP Banská Bystrica

Na VÚRV-ÚTPHP Banská Bystrica sa dňa 26.4.2024 uskutočnila exkurzia študentov 3.ročníka SPU Nitra v sprievode doc. Ing. Ľuboša Vozára, PhD. a Ing. Petra Hrica, PhD.
 
Zameraním exkurzie bolo prepojenie výskumu s praxou a transfer poznatkov z oblasti obhospodarovania a využívania trávnych porastov. Na záver exkurzie študenti absolvovali prehliadku pokusných plôch s dlhodobým manažmentom trvalých trávnych porastov na Veľkej Lúke.
Skip to content