HNUTEĽNÝ MAJETOK

7.2.2024

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 941 51 Lužianky IČO: 42 337 402 (ďalej len „NPPC“) v súlade s ustanovením zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a internej Smernici S-14 o nakladaní s prebytočným nehnuteľným a hnuteľným majetkom štátu vyhlasuje ponukové konanie na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu a to:

Príves nákladný za traktor – 9000 kg

Tov. Značka: BSS PS2 09.07 AGRO

Rok výroby: 1989

VIN: 03124

ŠPZ: NR779YN

Neplatná STK, dočasne vyradená z evidencie vozidiel

Cena predávaného hnuteľného majetku bola stanovená zo strany správcu majetku štátu na sumu vo výške najmenej 1000 – € vrátane DPH.

Príves nákladný za traktor – 11820 kg

Tov. Značka: BSS P93 SH

Rok výroby: 1980

VIN: 21126

ŠPZ: NR698YN

Neplatná STK, dočasne vyradená z evidencie vozidiel

Cena predávaného hnuteľného majetku bola stanovená zo strany správcu majetku štátu na sumu vo výške najmenej 1000 – € vrátane DPH.

Spôsob vyžiadania podrobných informácií o ponukovom konaní:

Záujemcovia o odkúpenie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NPPC si môžu bližšie informácie týkajúce sa predaja vyžiadať u kontaktnej osoby, p. Macková Andrea, tel. číslo 0911 807 738, email : andrea.mackova@nppc.sk

Obhliadka ponúkaného prebytočného hnuteľného majetku sa uskutoční na základe dohody najneskôr 26.02.2024

Spôsob predloženia cenovej ponuky:

Cenovú ponuku je potrebné doručiť poštou na adresu: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Kancelária GR, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky alebo odovzdať osobne v termíne do 27.02.2024 do 15.hod , na adresu NPPC v zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať – Príves nákladný za traktor (konkrétny typ vlečky – ŠPZ)“. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín na podateľni NPPC, číslo dverí 60 – prízemie.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

  • u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
  • u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

U všetkých záujemcov požadujeme predložiť čestné prehlásenie, že nie sú majetkovo ani personálne prepojení s iným uchádzačom o kúpu prebytočného hnuteľného majetku a s osobami blízkymi.

 

Cenová ponuka musí byť vyjadrená jednou pevnou sumou najmenej vo výške ceny stanovenej správcom. Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v €, nebude akceptovaná. Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky NPPC v stanovenom termíne. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo ponuku kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu.

Skip to content