INOVAFERT

Názov prijímateľa: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Názov partnera: VÚCHT a.s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava
Názov projektu: Inovatívne hnojivá s alternatívnymi prírodnými zdrojmi a ich implementácia v agrotechnických postupoch
Kód: 313011BWL7
Miesto realizácie projektu: Detva – Vígľaš, Michalovce, Trebišov, Močenok, Malý Šariš, Borovce, Piešťany, Bratislava
Výška zazmluvneného NFP: 982 727,57 €
Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu bude komplexné riešenia produkčných poľnohospodárskych systémov, konvenčnú produkciu a ekologické farmárstvo
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Publikácie vzniknuté s podporou projektu INOVAFERT 313011BWL7 z OPII spolufinancovaného ERDF

Skip to content