Návšteva z Poľnohospodárskej fakulty Prírodovedeckej univerzity v Szegede

Dňa 17. 5. 2023 NPPC – VÚRV navštívili traja pedagogicko-vedecko výskumní pracovníci z Poľnohospodárskej fakulty Prírodovedeckej univerzity v Szegede, Maďarská republika – doc. Dr. Gongyi Csontos, PhD., doc. Dr. Péter Jakab, PhD., Dr. Melinda Tar, PhD.
Pracovníci Odboru pestovateľských technológií oboznámili kolegov z Maďarskej republiky s fungovaním Odboru, s výskumom efektívnych pestovateľských technológií poľných plodín, ktoré budú vyhovovať súčasným produkčným, environmentálnym a ekonomickým požiadavkám.
V Laboratóriu chemických analýz rastlinného materiálu, pôd a vody im boli popísané vykonávané chemické rozbory zamerané na analýzy rastlinného materiálu, pôd a vody, využívajúc aplikačné možnosti atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS), Dumasovej metódy (stanovenie uhlíka, dusíka a síry) a kapilárnej izotachoforézy pre potreby v súčasnosti riešených úloh.
V Laboratóriu kvality pšenice kolegom z Maďarska boli ozrejmené postupy na stanovovanie ukazovateľov podľa príslušných noriem: objemová hmotnosť, obsah vody, obsah celkového popola, obsah mokrého lepku, gluten index, sedimentačný index podľa Zelenyho, číslo poklesu, farinografické ukazovatele, pekárenský pokus. Veľmi zaujímavo bolo popísané i stroje a zariadenia potrebné na stanovovanie týchto ukazovateľov. Stretnutie pokračovalo otázkami a odpoveďami, intenzívnou diskusiou a praktickými ukážkami.
Počas návštevy Génovej banky SR im boli popísané  zhromažďovanie a hodnotenie biodiverzity domáceho pôvodného genofondu Slovenska, uchovávanie semenných druhov v génovej banke v ex situ kolekciách, v in vitro a v poľných kolekciách, získavanie cenných zahraničných genotypov, vytváranie pasportných a popisných databáz, poskytovanie biologického materiálu pre šľachtenie, výskum, študijné účely a na výmenu s inými génovými bankami a mnoho ďalších informácií, ktoré vyplynuli z diskusie.

Skip to content