Networkingový seminár vo Výzkumnom ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Prahe

Networkingový seminár vo Výzkumnom ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Prahe bol výnimočnou príležitosťou prezentácie činnosti tímu pracovníkov VÚRV v Piešťanoch, možností získania a výmeny informácii pre ďalšiu výskumnú spoluprácu a rozvoja profesionálnych a spoločenských kontaktov. Riaditeľ VÚRV v.v.i. Ing. Mikuláš Madaras, PhD. nás oboznámil s históriou a štruktúrou ústavu a so svojimi 300 zamestnancami je najväčším pracoviskom aplikovaného výskumu so zameraním na rastlinnú výrobu a príbuzné odbory v ČR. V rámci programu sme navštívili Génovú banku, kryobanku, laboratória odboru genetiky a šľachtenia rastlín, prehliadku genofondu vo VSV v Karlštejne, poľných fytopatologických experimentov a dlhodobých poľných pokusov.

FOTO

Skip to content