NUKLEUS

Názov prijímateľa: SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
Názov partnerov: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
CVTI SR, DEWEX, s.r.o., SPU v Nitre
Názov projektu: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS)
Kód: 313011V387
Miesto realizácie projektu: Lužianky, Banská Bystrica, Vígľaš, Bátka, Smižany, Nitra, Bratislava
Výška poskytnutého NFP: 8 438 924,90 € / pre NPPC 2 710 802,32 €
Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je dosiahnuť také výsledky výskumu a vývoja, ktoré budú mať potenciál pre ich využitie v praxi.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS), 313011V387, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja:
Publikácie vzniknuté s podporou projektu NUKLEUS 313011V387 z OPII spolufinancovaného ERDF

Publikácie vzniknuté s podporou projektu NUKLEUS 313011V387 z OPII spolufinancovaného ERDF

Skip to content