Odborný seminár pri príležitosti vydania Smernice o monitoringu a odolnosti pôd

NPPC pod vedením Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy organizoval Odborný seminár pri príležitosti vydania Smernice o monitoringu a odolnosti pôd (zákona o zdraví pôdy). Pozvaných privítal generálny riaditeľ NPPC Martin Polovka. Program seminára moderoval riaditeľa VÚPOP Pavol Bezák. Medzi prítomnými bol aj Mário Maruška štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva, Richard Lazúr, osoba zodpovedná za vyjednávanie v oblasti direktíve o pôde v rámci Slovenska, Jaroslava Sobocká členka Mission Board a expertka v oblasti pôdoznalectva.
EJP SOIL = Zdravá pôda = Zdravý život

Cieľom semináru bolo predstaviť tvorcom politík, výskumných a odborných inštitúcií z rezortu pôdohospodárstva a životného prostredia, ako aj širokej odbornej verejnosti obsah pripravova­nej legislatívy na ochranu pôdy v EÚ, vrátane výskumu pôd v rámci EÚ. Porovnať súčasný stav implementácie národnej legislatívy a zberu informácií o pôdach na Slovensku s požiadavkami, ktoré môžu vyplývať z pripravovanej Európskej legislatívy.

NPPC ako projektový partner medzinárodného projektu EJP SOIL prezentoval svoje aktivity, ktoré sú súčasťou tvorby smerníc a iných nariadení. Zároveň jednotliví riešitelia projektov predstavili aktivity vedeckých projektov CarboSeq, SERENA, BioCASH, ARTEMIS, iSoMPE riešených v rámci EU projektu EJP SOIL. Účastníci seminára diskutovali o spôsobe ochrany pôdy, o ceste k udržateľnosti a och krokch, ktoré by mali byť realizované pre dosiahnutie cieľa LDN (Neutralita degradácie krajiny).

Skip to content