Perspektívy obhospodarovania a využívania TTP

28. novembra 2023 NPPC – VÚRV, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva organizoval odborný seminár: „Perspektívy obhospodarovania a využívania TTP“.
Prezentované boli výsledky výskumu a ich aplikácia v praxi v oblasti pratotechnických systémov pri obhospodarovaní trávnych porastov vpodhorských a horských oblastiach, optimalizácia systémov pasenia na pasienkoch v chránenom území a zhodnotenie momentálneho stavu trvalých trávnych porastov (obhospodarované, nevyužívané) vo vybraných regiónoch Slovenska.
Správa
Foto

Skip to content