PODPORA H2020

Názov a sídlo prijímateľa: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Názov projektu: Podpora výskumu, vývoja a inovácií medzinárodných projektov NPPC schválených v programe H2020

Kód: 313011W956

Miesto realizácie projektu: Vígľaš, Trebišov, Borovce, Piešťany

Výška poskytnutého NFP: 199 182,40 €

Stručný opis projektu:

Aktivity v predloženom projekte priamo nadväzujú na výskum udržateľného zlepšovania a inovatívnosti pestovateľských systémov v rastlinnej výrobe, vrátane integrovaných, alternatívnych a ekologických foriem.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Publikácie vzniknuté s podporou projektu PODPORA H2020 313011W956 z OPII spolufinancovaného ERDF

Publikácie vzniknuté s podporou projektu PODPORA H2020 313011W956 z OPII spolufinancovaného ERDF

Skip to content