Poľné stretnutie pestovateľov maku

Na poľnom stretnutí pestovateľov maku, ktoré sa uskutočnilo 10.mája 2024, sa po roku opäť stretli pestovatelia maku a odborníci zaoberajúci sa agrotechnikou tejto plodiny. Stretnutie zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o.. Uskutočnilo sa podobne, ako minulý rok, na pozemkoch firmy MAKoMAK, s.r.o., ktorú zastupoval Ing. Martina Vrba. 

 

Účastníci si mohli prezrieť a porovnať porasty dvoch odrôd maku, ozimnej odrody Zeno 2000 a jarnej odrody Major. Kým ozimná odroda, ktorá bola vysiata v septembri 2023 bola už v štádiu začiatku kvitnutia, pokým rastliny jarnej odrody vstupovali do fázy predlžovacieho rastu. Oba porasty boli kompletné a v dobrej kondícii.

 

Stretnutie začalo privítaním a úvodným slovom Ing. Martina Vrbu. Následne slovo odovzdal Ing. Pavlovi Hauptvoglovi, PhD., riaditeľovi VÚRV v Piešťanoch, ktorý vyzdvihol význam osobných stretnutí ľudí z praxe s výskumnými pracovníkmi a šľachtiteľmi pre zvýšenie odborných vedomostí a výmenu skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa pestovania maku. Následne Ing. Mocnáková Zuzana z firmy Interagros, a.s. informovala prítomných o prípravkoch tejto firmy, ktoré sú využiteľné pri pestovaní maku a prinášajú rastlinám významné benefity.

 

Priamo v poraste jarného maku sa slova ujal Ing. Vrba a poskytol základné informácie o založení  porastu a o zásahoch, ktoré v ňom boli doposiaľ vykonané. Ďalej si postupne vzali slovo doc. Ing. Vladimír Smutný, CSc., a prof. Ing. Tomáš Lošák, PhD. z Mendelovej univerzity v Brne. Zhodnotili stav porastu z hľadiska výskytu burín a jeho možnej regulácie, informovali o nových poznatkoch v aplikácii rôznych herbicídov a o možnostiach využitia jednotlivých spôsobov a foriem hnojenia v porastoch maku. Ing. Karel Říha (odborný poradca) opísal najvýznamnejšie choroby, ktoré postihujú túto plodinu a informoval o možnostiach ochrany voči nim. Následne Ing. Jiří Čtvrtečka z firmy LABRIS, s.r.o.  rozobral problematiku škodcov maku a postupy ako zamedziť čo najlepšie poškodeniu porastov. Na záver programu Ing. Beáta Brezinová, šľachtiteľka na VŠS v Malom Šariši, poskytla stručnú informáciu o aktuálnej situácii v šľachtiteľskom procese tvorby novej ozimnej odrody maku na VŠS v Malom Šariši.

 

Stretnutia sa zúčastnili aj niekoľkí poľnohospodári, ktorí stoja pred rozhodnutím začať pestovať mak a veľmi pozitívne ocenili množstvo informácií a poznatkov, ktoré počas tohoto stretnutia získali. Okrem slovenských pestovateľov bol účastníkom aj jeden pestovateľ zo Srbska. Počas celej akcie medzi prítomnými prebiehali zanietené otvorené diskusie v duchu spolupatričnosti k veľkej rodine pestovateľov maku. Stretnutia sa zúčastnilo 56 účastníkov.

Skip to content