Prioritné oblasti výskumu

 

 • Zabezpečovať plnenie úloh odbornej pomoci, oficiálnej rozvojovej pomoci a projektov výskumu a vývoja v spolupráci s praxou na základe kontraktu a požiadaviek MPRV SR.
 • Pripravovanie návrhov, získavanie a riešenie projektov orientovaných na aktuálne problémy potravinárskeho výskumu v rámci výziev vyhlasovaných agentúrou APVV, Operačného programu Výskum a vývoj, Programu rozvoja vidieka a ďalších.
 • Medzinárodná spolupráca v oblasti riešenia vedecko-výskumných projektov Horizon Europe Európskej únie, medzinárodných bilaterálnych či multilaterálnych vedecko-výskumných projektov a spolupráca s medzinárodnými organizáciami pre potravinárstvo, napr. v oblasti bezpečnosti a hodnotenia zdravotnej neškodnosti potravín.
 • Riešenie aktuálnych potrieb a požiadaviek potravinárskeho priemyslu SR v spolupráci s praxou a zabezpečenie prenosu vedeckých poznatkov z národných projektov a projektov EÚ do praxe výroby potravín v SR.
 • Plnenie úloh vyplývajúcich z realizácie stratégie bezpečnosti potravín EÚ a SR.
 • Príprava podkladov pre odhad rizika z potravín pre účely kontroly, RASFF, EFSA a Európskej komisie.
 • Príprava podkladov pre tvorbu pozícií a stanovísk MPRV SR v inštitúciách EÚ – Európskej komisii.
 • Expertízna činnosť, odborné poradenstvo a služby, informácie pre odbornú i laickú verejnosť v zmysle platnej legislatívy, 
 • Zabezpečovanie informačných aktivít pre výrobné podniky potravinárskeho priemyslu zameraných na aktuálne problémy praxe.
 • Odborná a vedecká príprava doktorandov, organizácia tréningov, školení, stáží, vzdelávacích aktivít
 • Podpora spolupráce so školami a školskými zariadeniami v oblasti vzdelávania, výskumu a prenosu poznatkov do praxe.

 

 

Skip to content