Zameranie ústavu

Hlavné činnosti ústavu

Predmet činnosti ústavu vo vzťahu k zriaďovateľovi – MPRV SR je definovaný zriaďovacou listinou. V zmysle spomínanej zriaďovacej listiny a vzhľadom na dlhodobé zameranie výskumnej činnosti ústavu, hlavné zameranie spočíva v :

 • Spracovávanie a predkladanie návrhov vedecko-technických projektov v súlade s Koncepciou štátnej vedeckej a technickej politiky a s programom a prioritami rezortného výskumu
 • Riešenie a koordinácia vedecko-technických projektov, zadaných formou štátnych objednávok, štátnych a rezortných grantov
 • Zabezpečovanie a realizácia výskumu a vývoja v oblasti potravinárskej chémie, analýzy, mikrobiológie, technológie a príbuzných odvetví
 • Zabezpečovanie funkcie prierezového strediska informatiky a knihovníctva pre potreby potravinárstva a výživy v SR a jeho prepojenie s medzinárodnými informačnými systémami
 • Zabezpečovanie prevádzky rezortnej zbierky potravinárskych mikroorganizmov
 • Komplexné zabezpečovanie výkonu ústrednej potravinovej banky dát
 • Komplexné zabezpečovanie funkcie strediska kontroly a monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci v pôsobnosti MPRV SR a čiastkového monitorovacieho systému „cudzorodé látky v požívatinách a krmivách“
 • Zabezpečovanie prenosu svetových poznatkov a výsledkov vedy a výskumu do potravinárskej legislatívy, koncepcií a rozvojových programov potravinárstva, ako aj priamo do potravinárskych výrob
 • Zabezpečovanie odborných potravinárskych podujatí, výchovy a vzdelávania špecialistov v oblasti potravinárstva
 • Zabezpečovanie poloprevádzkového overovania nových technológií a výrobných jednotkových operácií pre oblasť rozvoja biotechnologickej a potravinárskej výroby
 • Zabezpečovanie poskytovania špeciálnych služieb v oblasti vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti ústavu
 • Vykonávanie odborného a špeciálneho poradenstva, najmä:
  • v oblasti potravinárstva v procese zabezpečovania výživy, kvality potravín, potravinárskej informatiky, vývoja moderných technologických postupov a výrobkov s využitím databázy o zložení potravín a overovacích prevádzok
  • v oblasti monitoringu a analýzy cudzorodých látok v potravinovom reťazci
  • v oblasti analýzy, aplikácie aditívnych látok, vrátane legislatívy
  • v oblasti použitia sanitačných a dezinfekčných prostriedkov a postupov
 • Vykonávanie:
  • prognostickej, koncepčnej, expertíznej a normotvornej činnosti pre potreby orgánov štátnej správy, najmä MPRV SR
  • činností pri tvorbe analytických a informačných podkladov pre decíznu sféru Slovenska pre účasť v medzinárodných potravinárskych organizáciách a transfere odporúčaných záverov Slovenska v určených smeroch
  • projektovo-inžinierskej činnosti v spojení s realizáciou výsledkov výskumu v praxi
  • spracovania štúdií a prehľadov o smeroch a rozvoji potravinárskych odborov
 • Rozvíjanie:
  • medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce
  • vedecko-výskumnej kooperácie s inými výskumnými pracoviskami a pracoviskami vysokých škôl, univerzít a SAV
 • Plnenie ďalších úloh v zmysle rozvojových programov a podľa pokynov MPRV SR ako zriaďovateľa.

Po pričlenení NPPC – VÚVV ústav zabezpečuje tiež služby a analýzy pre vinárov a vinohradníkov.

Skip to content