EXPERTI - oblasť potravinové systémy

Martin Polovka

Ing. Martin Polovka, PhD. – odborník v oblasti kvality a termooxidačnej stability potravín, nedeštruktívnych metód analýzy potravín, obehového hospodárstva, štatistických metód, propagácie a prenosu výsledkov vedy do praxe. Poradenstvo v oblasti technológií, strojov a zariadení v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

Pozícia: vedecký pracovník, riaditeľ ústavu
Tel.: +421 2 50 237 031, +421 914 322 092
E-mail: martin.polovka@nppc.sk

web: https://martin-polovka6.webnode.sk/

 

Ing. Stanislav Baxa, PhD. – odborník v oblasti potravinárskych technológií, inovácií potravinárskych výrobkov, poloprevádzkového overovania technológií, HACCP, hygieny, sanitácie, poradenstva pre agropotravinársky sektor pre oblasť transferu poznatkov do praxe.

 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor technológií, inovácií a spolupráce s praxou, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovník, vedúci odboru
Tel.: +421 907 469 889
E-mail: stanislav.baxa@nppc.sk

 

Ing. Pavol Tóth, PhD. – odborník na modernizáciu a inováciu výrobnej technológie, poradenstvo pre agropotravinársky sektor, pre oblasť transferu poznatkov do praxe a  spracovanie potravinárskych produktov a výroby potravín, spracovanie mlieka.

 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor technológií, inovácií a spolupráce s praxou, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovník
E-mail: pavol.toth@nppc.sk

 

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc. – odborník v oblasti implementácie molekulárno-biologických metód do potravinárskej mikrobiológie a bioanalýzy potravín s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť potravín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

Pozícia: vedecký pracovník, vedúci odboru
Tel.: +421 2 50 237 067
E-mail: tomas.kuchta@nppc.sk

 

Ing. Jana Minarovičová, PhD. – odborník v oblasti potravinárskej mikrobiológie zameranej na potravinársky významné patogénne baktérie a pre oblasť implementácie hygieny a sanitácie v potravinárskej praxi.

 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovníkTel.: +421 2 50 237 056E-mail: jana.minarovicova@nppc.sk

 

Ing. Janka Koreňová, PhD. – odborník v oblasti potravinárskej mikrobiológie zameranej na kvalitu tradičných syrov a implementáciu hygieny a sanitácie v potravinárskej praxi. 

 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824
75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovníkTel.: +421 2 50 237 077E-mail: janka.korenova@nppc.sk

 

Ing. Katarína Ženišová PhD. – odborník v oblasti vinárskej technológie, spracovania hrozna a produkcie vína, mikrobiologickej analýzy kvasinkových a bakteriálnych spoločenstiev vína a fermentačných procesov vo výrobe potravín.

 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824
75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovníkTel.: +421 2 50 237 068E-mail: katarina.zenisova@nppc.sk

 

Ing. Blanka Tobolková, PhD. – odborníčka v oblasti bezpečnosti a kvality potravín, autentifikácie potravín, identifikácia a detekcia biologicky aktívnych látok.

 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor chémie a analýzy potravín, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovník, vedúci odboru

Tel.: +421 2 50237 049

E-mail: blanka.tobolkova@nppc.sk

 

Ing. Zuzana Ciesarová, CSc. – odborníčka v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov a výroby potravín s dôrazom na inovácie, bezpečnosť a kvalitu potravín, výskyt a minimalizáciu akrylamidu a iných kontaminantov v potravinách, senzorickú analýzu, vývoj nových funkčných cereálnych potravín a agroporadenstvo.

 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor chémie a analýzy potravín, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovník

Tel.: +421 2 50237 092, +421 911 807 737

E-mail: zuzana.ciesarova@nppc.sk

 

Ing. Jana Sádecká, PhD. – odborníčka v oblasti špecifickej inštrumentálno-senzorickej analýzy prírodných aróma-aktívnych zlúčenín v potravinách, s dôrazom na inovácie, bezpečnosť a kvalitu potravín.

 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor chémie a analýzy potravín, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovník

Tel.: +421 2 50237 097, +421 911 837 278

E-mail: jana.sadecka@nppc.sk

 

RNDr. Janka Kubincová, PhD. – odborníčka v oblasti vývoja a optimalizácie separačných metód kvapalinovej a plynovej chromatografie v analýze potravín.

 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor chémie a analýzy potravín, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovník

Tel.: +421 2 50 237 006

E-mail: janka.kubincova@nppc.sk

 

Ing. Ervín Jankura – odborník v oblasti vinohradníctva a vinárstva (zhodnotenie zdravotného stavu vinohradu, určenie patogénnych organizmov, návrh ochranných opatrení).

 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor chémie a analýzy potravín, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovník

Tel.: +421 2 50237 097

E-mail: ervin.jankura@nppc.sk

 

Ing. Kristína Kukurová, PhD. –  odborníčka v oblasti hodnotenia kvality a bezpečnosti potravín so zameraním na procesné kontaminanty a autentifikáciu potravín s využitím metód kvapalinovej a plynovej chromatografie, texturálnej, reologickej a senzorickej analýzy.

 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor chémie a analýzy potravín, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovník 

Tel.: +421 2 50 237 091, +421 908 472 292

E-mail: kristina.kukurova@nppc.sk

 

RNDr. Lenka Bartošová, PhD. – odborníčka na zber, kompiláciu a spracovanie údajov o zložení potravín, poradenstvo a služby v oblasti označovania potravín podľa platnej legislatívy a implementácia údajov o zložení potravín v praxi, školenia pre tvorbu a využitie databáz. Zaoberá sa prieskumom spotreby potravín.

 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor potravinových databáz, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovník, vedúci odboru

Tel.: +421 2 50237 014, +421 911 447 276

E-mail: lenka.bartosova@nppc.sk

 

Ing. Janka Porubská, PhD. – odborníčka v oblasti kompilácie, manažmentu a využitia databáz nutričného zloženia potravín, poradenstvo a služby v oblasti označovania potravín v zmysle platnej legislatívy, školenia pre tvorbu a využitie databáz, implementácia európskych štandardov pri aktualizácii národnej databázy a projektovanie softvéru na správu databázy.
 

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Odbor potravinových databáz, Priemyselná 4, P.O.Box 31, 824 75 Bratislava 25

 

Pozícia: vedecký pracovník

Tel.: +421 905 556 691

E-mail: janka.porubska@nppc.sk

Skip to content