SMARTFARM

Názov a sídlo prijímateľa: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Názov projektuUdržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti

Kód: 313011W112

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, Beňuš, Braväcovo, Vígľaš, Rožňava, Lužianky, Nitra, Prešov, Trenčianske Stankovce, Dunajský Klátov, Horná Potôň, Lehnice, Trakovice, Borovce, Piešťany, Špačince

 
Miesto realizácie projektu mimo územia operačného programu: Bratislava, Modra
 
Výška poskytnutého NFP: 11 570 579,08 € / pre NPPC  6 034 400,43 €
 
 
Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je výskum a vývoj zameraný na koncept tzv. inteligentného farmárstva (smart farming) a agropotravinárskej produkcie. Výskum je zameraný na komplexné riešenia produkčných systémov s dôrazom na malé a extenzívne farmárstvo, intenzívnu primárnu produkciu, konvenčnú produkciu a ekologické farmárstvo vrátane finalizácie farmárskej produkcie s vysokou pridanou hodnotou. Projekt si kladie za cieľ poskytnúť pokročilé nástroje k tvorbe riešení „na mieru“ (tailor made solutions). Posilní konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora SR vo väzbe na európske a globálne výzvy a má ambíciu pomôcť k zlepšeniu rozvoja regiónov.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Skip to content