URANOS

Názov a sídlo prijímateľa/partnera: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Názov projektu: Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

Kód: 313011W580

Miesto realizácie projektu: Banská Bystrica, Prešov

Miesto realizácie projektu mimo územia operačného programu: Bratislava

Výška poskytnutého NFP: 6 376 992,46 € / pre NPPC 1 174 176,87 €

Stručný opis projektu:
Vytvorenie údajovej a vedomostnej základne pre podporu rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd, čo priamo reflektuje dlhodobý cieľ RIS3 SK – znižovanie rizík pri zabezpečovaní produkčných funkcií poľnohospodárskej pôdy súvisiacich s klimatickou zmenou.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Publikácie vzniknuté s podporou projektu URANOS 313011W580 z OPII spolufinancovaného ERDF

Skip to content