Valné zhromaždenie Únie európskych akadémií pôdohospodárskych vied na Slovensku

V roku októbri 2000 bola v rámci Európskej únie kreovaná Únia európskych akadémii pôdohospodárskych vied (The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature – UEAA). Zakladajúcimi členmi bolo 14 akadémií, v súčasnosti združuje pôdohospodárske akadémie 29 krajín EÚ, ale aj ďalších krajín. Spoločným záujmom všetkých akadémií je posilniť komparatívne štúdie na európskej, ale aj širšej úrovni, rozvoj a   disemináciu vedomostí a inovácií v oblasti udržateľného rozvoja, využitia pôdy a potravinovej vertikály.

Symbolicky, 22 rokov po založení únie sa dostáva predsedníctvo únie na Slovensko, čo znamená záväzok, ale aj nové výzvy pre vedu, výskum a propagáciu slovenskej pôdohospodárskej vedy. Dňa 6. októbra 2022 sa na Slovensku uskutoční zasadnutie výkonného výboru ako aj Valné zhromaždenie. Po nich bude nasledovať medzinárodný vedecký seminar, čo je už jedna z prvých aktivít.

Slovenské predsedníctvo znamená zvýšenú angažovanosť SAPV v európskom výskumnom priestore. Na predsedníctve SAPV bola vytvorená pracovná skupina, ktorá bude zodpovedať za tvorbu akčných plánov a priorít v duchu hlavnej témy pre nasledujúce dva roky, ktorou je udržateľnosť v potravinovej vertikále. Pracovná skupina bude tvorená členmi SAPV a odborníkmi SPU v Nitre. V duchu troch pilierov udržateľnosti ju bude tvoriť skupina pre sociálne aspekty, skupina pre ekonomické vplyvy a dopady a skupina pre enviromentálne aspekty. Priority slovenského predsedníctva budú predstavené na rokovaní výkonného výboru a valného zhromaždenia.

Skip to content