NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM – VÝSKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY NITRA

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR

STREDOEURÓPSKY INŠTITÚT EKOLÓGIE ZVERI VIEDEŇ, BRNO, NITRA

SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA a OPK NITRA

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ a OkO SPZ NITRA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SR

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, LESNÍCKA FAKULTA

ODBOR ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY SLOVENSKEJ AKADÉMIE PÔDOHOSPODÁRSKYCH VIED

Vás pozývajú na 

 

medzinárodnú konferenciu

VII. VÝZNAMNÉ ASPEKTY V CHOVE RATICOVEJ ZVERI 2024

VII. IMPORTANT ASPECTS OF CLOVEN-HOOFED GAME MANAGEMENT 2024

 

MANAŽMENT RATICOVEJ ZVERI V KONTEXTE POŽIADAVIEK SPOLOČNOSTI

CLOVEN-HOOFED GAME MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF SOCIETY’S REQUIREMENTS

NPPC – VÚŽV Nitra, 7. 11. 2024

TEMATICKÉ OKRUHY:

Význam manažmentu vo voľných revíroch, zverniciach a farmách

 

Zverina (divina) – regionálna trvalo udržateľná zdravá potravina

 

Výživové, fyzikálne a technologické, senzorické a mikrobiálne vlastnosti zveriny

 

Výživa, krmivá

 

Zdravie

 

Regulácia zveri, doby lovu

 

Expandujúce druhy

 

Škody na lesných a poľných kultúrach

 

Raticová zver a veľké šelmy

 

Aktuálna legislatíva a zmeny v legislatíve

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

Ing. Matúš Rajský, PhD., NPPC – VÚŽV Nitra

Ing. Mgr. Lucia Gocníková, PhD., NPPC

Ing. Tibor Lebocký, PhD., Slovenská poľovnícka komora

MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD., SIEZ Wien

Ing. Bibiana Kapustová, MPRV SR

Ing. Peter Juhász, MPRV SR

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., NPPC – VÚŽV Nitra

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD., NPPC – VÚŽV Nitra

Mgr. Richard Ivančo, OPK a OkO SPZ Nitra

MVDr. Ján Chladný, ŠVPS SR

doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD., Technická univerzita vo Zvolene

 

PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU

Ing. Matúš Rajský, PhD.

NPPC – VÚŽV Nitra

matus.rajsky@nppc.sk, 037 6546 557

PROGRAM:

8:15 – 9:00             Registrácia účastníkov, občerstvenie, káva

9:00 – 9:15             Otvorenie a príhovory

9:15 – 10:45           Prednášky, diskusia

10:45 – 11:00         Prestávka, káva

11:00 – 12:15         Prednášky, diskusia

12:15 – 12.45         Obedňajšia prestávka, občerstvenie, káva

12:45 – 14:15         Prednášky, diskusia

14:15 – 14:30         Prestávka, káva

14:30 – 15:45         Prednášky, diskusia

15:45                       Záver konferencie

16:00                       Raut

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Termín konania: 7. 11. 2024 (štvrtok)

Miesto konania: Kongresová sála NPPC – VÚŽV Nitra

Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Účastnícky poplatok na osobu: 40 €

Termín úhrady účastníckeho poplatku

je do 31. 10. 2024,

na účet: SK37 8180 0000 0070 0049 8242,

variabilný symbol: 3077112024,

SWIFT(BIC): SPSRSKBAXXX,

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Do správy pre prijímateľa uveďte priezvisko účastníka.

Po uhradení účastníckeho poplatku vyplňte registračný formulár.

Účastníkom konferencie budú poskytnuté:

Občerstvenie, káva, minerálka

Obed

Raut

Tlačený zborník príspevkov z konferencie

Konferenčná taška, pero, zápisník

Nová knižná publikácia o kvalite zveriny (diviny)

POKYNY PRE AUTOROV PRÍSPEVKOV UVEREJNENÝCH V ZBORNÍKU:

Príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku. K dispozícii budú panely na umiestnenie posterov.

Štruktúra príspevku: úvod, abstrakt v anglickom jazyku, metódy, výsledky a diskusia, záver.

Celkový rozsah príspevku: max 6 strán. Formát A5 (Word),

Písmo Arial, veľkosť písma 9 b

Záverečný termín dodania príspevkov do zborníka: 16. 9. 2024 

Adresa na zaslanie príspevkov (Editor): matus.rajsky@nppc.sk

Mediálni partneri:

Stlačením tlačidla ODOSLAŤ udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári na VII. ročník medzinárodnej konferencie VÝZNAMNÉ ASPEKTY V CHOVE RATICOVEJ ZVERI 2024 konanej v NPPC – VÚŽV Nitra dňa 07.11.2024, podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) NPPC na účely registrácie na konferenciu VÝZNAMNÉ ASPEKTY V CHOVE RATICOVEJ ZVERI 2024. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

Skip to content