EXPERTI - oblasť rastlinná produkcia a biodiverzita

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. –  odborník v oblasti genetických zdrojov rastlín, geneticko-šľachtiteľského výskumu vyšších druhov rastlín, na kvalitu primárnej potravinovej produkcie, na toleranciu plodín voči abiotickým faktorom, na identifikáciu fyziologických znakov, najmä z pohľadu vplyvu klimatických zmien, na ochranu agrobiodiverzity pre výživu a poľnohospodárstvo. Je spoluautorom niekoľkých vyšľachtených odrôd tráv a obilnín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník, riaditeľ ústavu

Tel: +421 337 947 272

E-mail: pavol.hauptvogel@nppc.sk

 

Ing. Soňa Gavurníková, PhD. – odborníčka v oblasti hodnotenia mlynárskej, pekárskej kvality pšenice s využitím metód základných, reologických a senzorických analýz.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor pestovateľských systémov, Bratislavská cesta 122, Piešťany, 921 68

Pozícia: vedecko-výskumný pracovník, vedúca odboru

Tel.: +421 337 947 119

E-mail: sona.gavurnikova@nppc.sk

 

Mgr. Katarína Ondreičková, PhD. – odborníčka v oblasti molekulárnej mikrobiológie pôdy a detekcie genetického polymorfizmu rastlín, štatistického vyhodnotenia poľných a laboratórnych experimentov, ako aj v bioinformatickej analýze molekulárnych dát.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník, vedúca odboru

Tel: +421 337 947 154

E-mail: katarina.ondreickova@nppc.sk

 

Ing. Peter Hozlár PhD. – odborník na fytopatológiu poľnohospodárskych plodín, zodpovedná osoba so  spôsobilosťou na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín. Pôvodca slovenských odrôd pšenice letnej, pšenice špaldovej, ovsa siateho, ovsa nahého a ďateliny lúčnej. Odborník pre osivárstvo a agrotechniku uvedených rastlinných druhov. Vedenie najstarších stacionárnych výživárskych pokusov v SR.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša, Pstruša 334, 96212 Detva

Pozícia: vedecký pracovník, vedúci VŠS
Tel.: +421 455 394 541
E-mail: peter.hozlar@nppc.sk

Ing. Roman Hašana, PhD. – odborník v oblasti pestovateľských technológií,  so zameraním na rôzne technológie obrábania pôdy a zakladanie porastov, optimalizáciu technologických postupov predovšetkým v oblasti výživy a hnojenia rastlín, riešenie eliminácie vplyvov klimatickej zmeny na produkčný proces rastlín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor pestovateľských systémov, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký  pracovník

mobil: +421 948 960 717

E-mail: roman.hasana@nppc.sk

doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. – odborníčka v oblasti kvalitatívnej analýzy primárnych potravinových surovín rastlinného pôvodu, analýza primárnych metabolitov (lipidy, škrob, potravinová vláknina), identifikácia a detekcia biologicky aktívnych látok, funkčné potraviny.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor pestovateľských systémov, Bratislavská cesta 122, Piešťany, 921 68

Pozícia: vedecký pracovník

Tel.: +421 337 947 124

E-mail: michaela.havrlentova@nppc.sk

RNDr. Ľubica Malovcová – odborníčka v oblasti ochrany poľnohospodárskych plodín so zameraním na obilniny a olejniny, certifikovaný pôdohospodársky poradca v oblasti analýzy stavu porastov poľnohospodárskych plodín, vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe (GEP).

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor pestovateľských systémov, Bratislavská cesta 122, Piešťany, 921 68

Pozícia: výskumný pracovník

Tel.: +421 337 947 133

E-mail: lubica.malovcova@nppc.sk

Ing. Miroslava Apacsová Fusková, PhD. – odborníčka v oblasti ochrany rastlín, diagnostika škodcov a chorôb, ekologické poľnohospodárstvo

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor pestovateľských systémov, Bratislavská cesta 122, Piešťany, 921 68

Pozícia: vedecko-výskumný pracovník

Tel.: +421 337947 145

E-mail: miroslava.fuskova@nppc.sk

Ing. Jozef Gubiš, PhD. – odborník v oblasti výskumu a vývoja metód na identifikáciu a kontrolu hubových patogénov hospodársky významných rastlín pre zabezpečenie produkcie zdravých a kvalitných poľnohospodárskych plodín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 288

E-mail: jozef.gubis@nppc.sk

Mgr. Marcela Gubišová, PhD. – odborníčka v oblasti rastlinných biotechnológií so zameraním na pletivové kultúry, in vitro regeneráciu a rozmnožovanie rastlín a uchovávanie genetických zdrojov vegetatívne množených rastlín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 154

E-mail: marcela.gubisova@nppc.sk

k

RNDr. Miroslava Hrdlicová, PhD. – odborníčka v oblasti fytopatológie poľnohospodárskych plodín so zameraním na obilniny, monitoring a diagnostika hubových patogénov, vyhľadávanie génov špecifickej a skríning nešpecifickej rezistencie, certifikovaný pôdohospodársky poradca v oblasti analýzy stavu porastov poľnohospodárskych plodín, vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe (GEP).

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 327

E-mail: miroslava.hrdlicova@nppc.sk

 

Ing. Katarína Bojnanská – odborníčka v oblasti fytopatológie obligátnych patogénov obilnín so zameraním na výskum nešpecifickej a špecifickej odolnosti rastlín v prirodzených a laboratórnych podmienkach.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecko-výskumný pracovník

Tel: +421 337 947 352

E-mail: katarina.bojnanska@nppc.sk

Ing. Svetlana Šliková, PhD. – odborníčka v oblasti molekulárneho šľachtenia rastlín so zameraním na odolnosť obilnín voči hubovým chorobám. Poradenstvo pri pokusoch s umelou infekciou hubovými patogénmi obilnín za účelom skúšania účinnosti prípravkov na ochranu rastlín, pre šľachtiteľské využitie i vypracovanie odborného stanoviska z danej oblasti pre štátnu organizáciu.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 326

E-mail: svetlana.slikova@nppc.sk

Mgr. Martin Pastirčák, PhD. – odborník v oblasti rastlinnej fytopatológie zameranej na mykológiu a klasickú taxonómiu mikroskopických húb. Poradenstvo a služby (vrátane školenia študentov) v oblasti diagnostiky hospodársky významných patogénnych mikroskopických húb a dlhodobého využívania zbierok pre výskum a fytopatologický herbár.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 336

E-mail: martin.pastircak@nppc.sk

Mgr. Martina Hudcovicová, PhD. – odborníčka na DNA analýzy rastlinného genómu ako aj hubových patogénov obilnín, Real-time PCR metódy, molekulárne šľachtenie pomocou markermi podporovanej selekcie a detekciu genetického polymorfizmu poľnohospodárskych rastlín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor aplikovanej biológie a genetiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 155

E-mail: martina.hudcovicova@nppc.sk

Ing. Iveta Čičová, PhD. – odborníčka na ochranu a využívanie biodiverzity liečivých a aromatických rastlín a pseudocereálií, pestovanie, ošetrovanie, hodnotenie a uchovávanie agro-biodiverzity

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka Slovenskej republiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia:  vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 345

E-mail: iveta.cicova@nppc.sk

Ing. Erika Zetochová, PhD. – odborníčka na ochranu a využívanie biodiverzity strukovín, pestovanie, ošetrovanie, hodnotenie a uchovávanie agro-biodiverzity

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka Slovenskej republiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 303

E-mail: erika.zetochova@nppc.sk

Ing. Ľubomír Mendel, PhD. – odborník v oblasti dokumentácie genetických zdrojov rastlín, odborník na ochranu a využívanie biodiverzity obilnín, pestovanie, ošetrovanie, hodnotenie a uchovávanie agro-biodiverzity

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka Slovenskej republiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký pracovník

Tel: +421 337 947 307

E-mail: lubomír.mendel@nppc.sk

 

Ing. René Hauptvogel, PhD. – odborník na ochranu a využívanie biodiverzity obilnín, pestovanie, ošetrovanie, hodnotenie a uchovávanie agro-biodiverzity

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka Slovenskej republiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: výskumný a vývojový pracovník

Tel: +421 337 947 308

E-mail: rene.hauptvogel@nppc.sk

Ing. Marek Varga – odborník na ochranu a využívanie biodiverzity obilnín, pestovanie, ošetrovanie, hodnotenie a uchovávanie agro-biodiverzity

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka Slovenskej republiky, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: výskumný a vývojový pracovník

Tel: +421 337 947 301

E-mail: marek.varga@nppc.sk

Skip to content