Chlorid sodný

Právny základ

Chlorid sodný bol  schválený ako základná látka Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ)     č. 2017/1529 z 7. septembra 2017 a doplneného vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2021/556 z 31. marca 2021 v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES)        č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky chlorid sodný (SANTE/10383/2017–rev. 1) z dňa 20. júla 2017 a doplnené v revíznych správach (SANTE/10383/2017–rev. 2) z 25. januára 2021 a (SANTE/10383/2017–rev. 3) z 14.  júla 2022.

Poznámky

 

  1. Schválené je len použitie chloridu sodného ako základná látka, ktorá je fungicídom, insekticídom a herbicídom.
  2. Použitie chloridu sodného nesmie ročne prekročiť 6 kg/ha.
  3. V rozhodovaní používať chlorid sodný sa odporúča vziať do úvahy salinitu pôdy a podzemnej vody, obsah minerálov v závlahovej vode a potenciál pre vylúhovanie minerálov, aby sa zabezpečilo, že jeho použitie nebude mať negatívny vplyv na úrodnosť pôdy alebo štruktúru pôdy.
  4. Pokiaľ ide o použitie chloridu sodného na úpravu rastového substrátu záhradníckej pôdy, aplikované množstvo (0,03 g/kg substrátu) je pre pôdne organizmy zanedbateľné v porovnaní s celkovým množstvom minerálnych solí prirodzene sa nachádzajúcich v pôde.
  5. Použitie chloridu sodného na kontrolu Baccharis halimifolia je povolené len v slaniskách a soľných močiaroch (mokrade pravidelne zaplavované morskou vodou), ako to definujú národné alebo miestne orgány.
  6. Chlorid sodný nemá prirodzenú schopnosť ovplyvňovať endokrinný systém, neurotoxické alebo imunotoxické účinky a prevažne sa nepoužíva na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu je užitočný pri ochrane rastlín ako granule alebo v prípravku skladajúceho sa z látky a vody. Chlorid sodný nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný vplyv na životné prostredie, keď sa používa v súlade s plánovaným účelom použitia.
  7. Riziko z použitia chloridu sodného pre vtáky a cicavce, pôdne organizmy, dážďovky, pôdne mikroorganizmy a necieľové článkonožce možno považovať za nízke a prijateľné.

Súvisiace dokumenty

 

Použitie

 

Ďalšie dokumenty

 

Skip to content