Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Fosforečnan diamónny

Právny základ

Fosforečnan diamónny bol schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/548 z 8. apríla 2016 v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Fosforečnan diamónny (SANTE/12351/2015–rev. 1) z  8.  marca 2016.

Poznámky

 

  1. Schválené je iba použitie fosforečnanu diamónneho ako základná látka atraktant v pasciach pre vrtivky (čeľaď vrtivkovité – Tripetidae). Fosforečnan diamónny je povolený nariadením (ES) č. 606/2009 na použitie v enológii na podporu rastu kvasiniek do koncentrácie 1 g/l.
  2. Fosforečnan diamónny sa používa aj ako poľnohospodárske hnojivo. Expozícia pre operátorov a pracovníkov z používania fosforečnanu diamónneho sa považuje za rovnakú alebo nižšiu než použitie tohto výrobku v enológii alebo ako hnojivo.
  3. Fosforečnan diamónny nemá prirodzenú schopnosť ovplyvňovať endokrinný systém, neurotoxické alebo imunotoxické účinky a prevažne sa nepoužíva na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu je užitočný pri ochrane rastlín v prípravku skladajúceho sa z látky a vody.
  4. Fosforečnan diamónny nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný vplyv na životné prostredie, ak sa používa v súlade s plánovaným účelom.
  5. Používanie fosforečnanu diamónneho nepredstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Používatelia musia dodržiavať podmienky používania a bezpečnostné upozornenia v karte bezpečnostných údajov výrobku a najmä používať predpísané primerané osobné ochranné prostriedky.

Súvisiace dokumenty 

 Použitie

 

 Ďalšie dokumenty

 

 

Skip to content