Hydroxid vápenatý

Právny základ

Hydroxid vápenatý bol schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/762 z 12. mája 2015 v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/1935 z 4. novembra 2016 na použitie v biocídnych výrobkoch. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Hydroxid vápenatý (SANCO/10148/2015–rev. 1) z 20. marca 2015 a doplnené v revíznej správe (SANCO/10148/2015–rev. 2) z 24. marca 2021.

Poznámky

 

  1. Schválené je len použitie hydroxidu vápenatého ako základná látka fungicíd, v súlade s podmienkami uvedenými v prílohách identifikácia a biologické vlastnosti a použitie. Použitie hydroxidu vápenatého v organickom poľnohospodárstve sa považuje za podstatné pre jeho účinnosť proti hubám ako Neonectria galligena (nektriová rakovina).
  2. Hydroxid vápenatý môže byť považovaný za látku vzbudzujúcu obavy, pretože je klasifikovaný ako dráždivý pre pokožku, oči a dýchacie cesty. Látka však spĺňa kritériá potraviny, ako sú definované v čl. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 a preto sa môže považovať za základnú látku podľa článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
  3. Okrem toho podporované použitie základnej látky sa vzťahuje na výrobky, ktoré sú v súčasnosti na trhu ako „suspenzia vo vode“ a balené a označené v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008.
  4. Vo februári 2019 dostala Komisia žiadosť o rozšírenie používania hydroxidu vápenatého ako fungicídu na aplikáciu postrekom na listy viniča a broskyne a ako insekticídu na aplikáciu postrekom na listy viniča, slivky, broskyne, marhule, jablka, hrušky, mandle a jahody. Na zamýšľané použitie ako insekticíd na aplikáciu postrekom boli navrhované aplikačné dávky v rozmedzí 72 – 180 kg.ha-1, boli teda podstatne vyššie ako pôvodne schválené aplikačné dávky pre postrek (25 – 50 kg). Okrem toho aj koncentrácia hydroxidu vápenatého v roztoku aplikovanom na listy mala byť vyššia ako pôvodne navrhovaná (výnimkou bolo použitie v jahode) a vhodné navrhované obdobie aplikácií bolo na jar a v lete, teda sa líšilo od už schválených použití hydroxidu vápenatého od konca októbra do konca decembra, teda mimo vegetačného obdobia. V dôsledku toho nebolo možné použitia v žiadosti o rozšírenie používania hydroxidu vápenatého považovať za menej alebo rovnako kritické ako bolo uvedené v pôvodnej žiadosti. Vyššie aplikačné dávky a použitie mimo kľudovej fázy môže viesť k potenciálne vyššiemu riziku pre ľudí, zvieratá alebo životné prostredie ako pôvodne schválené použitia. Dostupné informácie preto neumožnili dospieť k záveru, že hydroxid vápenatý určený na ochranu rastlín ako fungicíd na vinič a broskyne a ako insekticíd na vinič, slivky, broskyne, marhule, jablká, hrušky, mandle a jahody spĺňa podmienky nariadenia (ES) č. 1107/2009 pokiaľ ide o kritériá schvaľovania základných látok. Uvedené rozšírené použitia hydroxidu vápenatého neboli doplnené do Revíznej správy z marca 2021.

Súvisiace dokumenty

 

Použitie

Ďalšie dokumenty

 

Skip to content