L-cysteín

Právny základ

L-cysteín bol schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2020/642 z 12. mája 2020 v súlade nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky L-cysteín (SANTE/11056/2019– rev. 4) z 24. marca 2020.

Poznámky 

  1. L-cysteín je potravinárska prídavná látka E 920 a zároveň aj aromatická prísada do potravín a krmív. L-cysteín použitý ako náhrada insekticídov má mať potravinársku kvalitu a maximálny obsah arzénu 1,5 mg.kg-1 a olova pod 5 mg.kg-1. Definícia potravinárskej prídavnej látky L-cysteín E 920 sa vzťahuje na L-cysteín hydrochlorid alebo monohydrát  L-cysteín hydrochloridu.
  2. Schválené je použitie L-cysteínu ako základnej látky, ktorá je náhradou insekticídov. L-cysteín sa využíva pri regulácii mravcov odhryzajúcich (poškodzujúcich) listy pri všetkých plodinách a lesníctve v tropických oblastiach. Používa sa v zmesi s matricou, ktorou je pšeničná múka potravinárska. Koncentrácia bezvodého L-cysteín hydrochloridu v múke má byť maximálne  8 %. Vzhľadom na spôsob aplikácie (napr. na hniezda mravcov) sa nepredpokladá žiadne vystavenie spotrebiteľov rezíduám na jedlých plodinách.
  3. L-cysteín má dráždivé vlastnosti (dráždivý pre pokožku, kategória 2, dráždivý pre oči, kategória 2, dráždivý pre dýchacie cesty), avšak nie je látkou vzbudzujúcou obavy v konečnom výrobku, vzhľadom na navrhovanú len 8 % koncentráciu L-cysteínu v pšeničnej múke. Používatelia musia, najmä počas prípravy výrobku, prijať potrebné opatrenia týkajúce sa ochrany zdravia ľudí (používať vhodné osobné ochranné prostriedky).
  4. L-cysteín je makroživina a normálna zložka proteínu, ktorá sa prirodzene vyskytuje v zvieratách, rastlinách a mikroorganizmoch. L-cysteín nemá prirodzenú schopnosť vyvolať endokrinné poruchy, neurotoxické alebo imuno-toxické účinky, ak sa používa za odporúčaných podmienok. Použitie L-cysteínu pri dodržiavaní aplikačnej dávky, podmienok použitia a bezpečnostných pokynov nevedie k obavám o ľudské zdravie. Zároveň sa neočakávajú žiadne rezíduá alebo neprijateľné účinky na životné prostredie. Pokiaľ ide o expozíciu vodných organizmov, tak z plánovaného použitia L-cysteínu sa očakáva len zanedbateľné riziko pre vodné organizmy.

Súvisiace dokumenty

 

 

Použitie

 

Ďalšie dokumenty

.

Skip to content