Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Cibuľový olej

Právny základ

Cibuľový olej  bol  schválený ako základná látka Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2018/1295 z  26. septembra 2018 v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Cibuľový olej (SANTE/10615/2018– rev.1) z 20. júla 2018.

Poznámky

 1. Požívatelia cibuľového oleja ako základnej látky musia dodržiavať nasledujúce podmienky:
  –  Pri manipulácii s olejom musia rešpektovať bezpečnostné upozornenia uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku, ktorá musí byť dostupná pri nákupe.
  – Používatelia musia používať najmä ochranné okuliare na striekanie, ochranný odev – kombinézu, rukavice odolné voči olejovým rozpúšťadlám, a ak existuje riziko vdýchnutia i respirátor na organické výpary.
  –   Cibuľový olej používať len v nádobkách a dávkovačoch granulátu.
  –   Cibuľový olej bol schválený na použitie  len ako základná látka s repelentným účinkom.
 1. Vzhľadom na spôsob aplikácie cibuľového oleja (napr. pomocou dávkovačov alebo granúl), prchavosť jeho hlavných zložiek a vlastnosti zložiek, neexistuje žiaden dôkaz o toxických rezíduách pre spotrebiteľov.
 2. Okrem toho, vzhľadom na aplikačnú dávku a porovnanie potenciálnej kontaminácie mrkvy s prirodzeným obsahom rovnakých zložiek v cibuli a ich expozíciách potravinami, možno konštatovať, že exponovaná mrkva nespôsobí žiadne zdravotné obavy spotrebiteľom z účinku rezíduí.

Súvisiace dokumenty

 Použitie

 Ďalšie dokumenty

Skip to content