Peroxid vodíka

Právny základ

Peroxid vodíka bol  schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/409 z 8. marca 2017 v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Peroxid vodíka (SANTE/11900/2016–rev. 1) z 24. januára 2017.

 

Poznámky

 

  1. Schválené je iba použitie peroxidu vodíka ako základnej látky, ktorá je fungicídom a baktericídom pri ošetrovaní osiva a na dezinfekciu poľnohospodárskych rezných nástrojov.
  2. Koncentrácia účinnej látky v hotovom roztoku má byť nižšia ako 5 %.
  3. Peroxid vodíka nemá prirodzenú schopnosť ovplyvňovať endokrinný systém, neurotoxické alebo imunotoxické účinky a prevažne sa nepoužíva na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu je užitočný pri ochrane rastlín v prípravku skladajúceho sa z látky a vody.
  4. Hotové roztoky peroxidu vodíka sa používajú na dezinfekciu poľnohospodárskych rezných nástrojov a na ošetrovanie osiva a neaplikujú sa postrekom, preto pre operátorov, pracovníkov, okolostojacich osôb a obyvateľov je možné expozíciu prostredníctvom orálnej cesty považovať za zanedbateľnú. 
  5. Vzhľadom na podráždenie pokožky, očí, dýchacích ciest a/alebo leptavosť a opakovanú inhalačnú toxicitu sa predpokladá nízka škodlivosť pri koncentráciách pod 5 % v dôsledku nízkeho potenciálu podráždenia. Najvyššia navrhovaná koncentrácia (5 %) použitá na dezinfekciu mechanických rezných nástrojov vyžaduje klasifikáciu peroxidu vodíka ako „H319“ (výstražné upozornenie), teda látka, ktorá „Spôsobuje vážne podráždenie očí“.
  6. Možno konštatovať, že látka nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný vplyv na životné prostredie, keď sa používa v súlade s plánovaným použitím.

 

Súvisiace dokumenty

 

 

Použitie

Ďalšie dokumenty

Skip to content