Salix spp. kôra

Právny základ

Salix spp. kôra bola  schválená ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1107 z  8. júla 2015 v súlade Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Salix spp. kôra (SANCO/12173/2014–rev. 4) z 29. mája 2015.

 

Poznámky

 

  1. Salix alba je druh vŕby pôvodom z Európy a západnej a strednej Ázie. Použitie kôry Salix je uznávané a tradične používané vo viacerých krajinách EÚ a používa sa najmenej 30 rokov v medicíne.
  2. Schválené je použitie kôry Salix ako základná látka, fungicíd, ktorý má vyvolávajúci účinok na mechanizmy sebaobrany plodín. Keď sa Salix spp. kôra používa na ochranu rastlín, vyrába sa vodný extrakt sušených nadzemných časti Salix, príprava ktorého je uvedená v časti “ identita a biologické vlastnosti“.
  3. Salix kôra sa podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 nepovažuje za látku vzbudzujúcu obavy, pretože jej zložky, ktoré by mohli vyvolať obavy, nepredstavujú viac ako 0,1 % (hmotnostné percento) v roztoku aplikovanom na pole. Salix spp. kôra nemá prirodzenú schopnosť ovplyvňovať endokrinný systém, neurotoxické alebo imunotoxické účinky a prevažne sa nepoužíva na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu je užitočná pri ochrane rastlín vo výrobku zloženom z látky a vody.
  4. Salix kôra nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný vplyv na životné prostredie, keď sa používa v súlade s doloženým účelom použitia.

 

Súvisiace dokumenty

 

 

Použitie

Ďalšie dokumenty

Skip to content