Vyhlásenie 20. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAPV

V súlade so Štatútom súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2023

vyhlasujem jej 20. ročník.

 

Súťaž sa vyhlasuje v dvoch kategóriách:

CENA  SAPV  PRE  NAJLEPŠIE PRÁCE  S VÝZNAMNÝM  TEORETCKÝM  PRÍNOSOM

CENA  SAPV  PRE  NAJLEPŠIE  PRÁCE  S APLIKAČNÝM  PRÍNOSOM

 

Do súťaže sa môže prihlásiť každý mladý vedecký pracovník do veku 35 rokov z vedeckovýskumného alebo akademického pracoviska v SR. Zameranie súťažnej práce musí byť z oblasti pôsobnosti Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Do súťaže sa prihlasuje súťažiaci osobne s jednou alebo viacerými prácami. Práca musí byť publikovaná v roku vyhlásenia súťaže alebo v nasledujúcom roku vo vedeckom alebo odbornom časopise, pričom súťažiaci môže byť súčasťou autorského kolektívu.

Prihlášku a kópie súťažných príspevkov zasielajú súťažiaci elektronicky na adresu SAPV: zuzana.holesova@nppc.sk alebo  na mailovú adresu doc. RNDr. Jána Rafaya, CSc.:  jrafay@gmail.com  do 31.1.2024.

Súťažné práce bude hodnotiť Komisia pre výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej kvalifikácie  SAPV na základe návrhov predsedov príslušných odborov a pri zohľadnení stanovených kritérií. Tri najlepšie vedecké práce v každej kategórii budú ocenené diplomami SAPV a finančnou odmenou. Slávnostné prevzatie ocenení sa uskutoční na jarnom zasadnutí Valného zhromaždenia SAPV v roku 2024.

 

Štatút súťaže je uverejnený na stránke http://sapv.sk/sk/statut .

     

                                                                                   predseda SAPV

 

Lužianky, máj 2023   

Skip to content