Zasadnutie odboru živočíšnej výroby (OŽV) SAPV

Dňa 18. apríla 2024 sa vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra konalo zasadnutie „Odboru živočíšnej výroby SAPV“. Na zasadnutí bolo prítomných 23 členov OŽV a boli zvolení dvaja noví členovia OŽV: Ing. Miroslav Zahradník, PhD. (VÚŽV, Nitra) a Ing. Kristína Tvarožková, PhD. (SPU, Nitra). Predseda odboru Ing. Alexander Makarevič, DrSc. informoval členov o zasadnutí predsedníctva SAPV, ktoré sa konalo 10. apríla 2024. Pri príležitosti osláv 100 rokov pôdohospodárskych vied na Slovensku bolo navrhnuté udeliť ocenenia SAPV významným osobnostiam z OŽV: prof. Ing. J. Bullovi, DrSc., prof. Ing. L. Hetényimu, PhD., Doc. RNDr. J. Rafayovi, PhD., Ing. J. Benkovej, PhD. a RNDr. V. Parkányimu, PhD. O výsledkoch súťaže Mladých vedeckých pracovníkov (MVP) informoval Doc. J. Rafay, PhD., ktorý zároveň informoval o zriadení sekcie MVP pri SAPV. Za OŽV bola do tejto sekcie nominovaná Ing. Terézia Hegerová, PhD. (SPU v Nitre). Boli tiež nominovaní traja noví riadni členovia SAPV z radov OŽV: Ing. Ľ. Ondruška, PhD., prof. Branislav Gálik, PhD. a prof. Radovan Kasarda, PhD.
Skip to content