Spolupráca s podnikmi a praxou v oblasti chovu hospodárskych zvierat

Chov hospodárskych zvierat

 • Ekonomika chovu (EkonMOD – modelovanie a manažment farmy, kalkulácia emisií z chovu hospodárskych zvierat)
 • Šľachtenie zvierat, genetické hodnotenie
 • Dobré životné podmienky (Databáza Welfare – databáza dobrých životných podmienok zvierat)
 • Optimalizácia procesu strojového dojenia kráv a bahníc, zdravie vemena, protimastitídne opatrenia, návrh postupov prác obsluhy pri dojení
 • Poradenstvo pri rekonštrukcii a modernizácii objektov pre chov ošípaných
 • Analýzy kvality mlieka (počet somatických buniek, celkový počet mikroorganizmov, chemické zloženie, technologické vlastnosti)
 • Analýzy kvality mäsa (chemické zloženie, senzorické, fyzikálne a technologické vlastnosti)
 • meranie mikroklímy chovných priestoroch všetkých hospodárskych zvierat so
  zameraním na teplotu, relatívnu vlhkosť, prúdenie vzduchu, koncentrácie amoniaku,
  oxidu uhličitého a v obmedzenom množstve i metánu
 • zisťovanie emisií z chovu HZ
 • Certifikácia autosamplerov pre odbery vzoriek surového kravského mlieka.
 • Odborné školenia (kurzy klasifikátorov, školenia dojičiek)
 • Produkcia a poskytovanie plemenných zvierat (ovce – valaška)

Reprodukcia a genetické testy

 • Hodnotenie kvality ejakulátu (celková aktivita a kvalita pohybu spermií) a embryí (vývojový potenciál, pomeru apoptotických/mŕtvych buniek embrya, stav cytoskeletu embrya)
 • DNA testy – testovanie genetických markerov úžitkovosti, reprodukcie azdravotného stavu u ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec (napr. RYR1, DGAT-1,CVM , BLAD, MNTR1A, FecB,…).
 • RIA metódy – stanovovanie koncentrácie hormónov a iných biologicky aktívnychlátok v telových tekutinách zvierat
 • Fluorescenčná, konfokálna a elektrónová mikroskopia – spracovanie, analýza a vyhodnotenie vzoriek biologického materiálu (oocyty, spermie, embryá,bunky).
 • Prietoková cytometria (flow cytometry) – základná analýza krvi pri zápalovýchreakciách, hodnotenie kvality a viability spermií hospodárskych zvierat

Malé HZ a poľovná zver

 • Ekologizácia agrárnej krajiny.
 • Komplexné poradenstvo v oblasti farmového a poľovníckeho manažmentu raticovej zveri
 • Spracovanie úvodných projektov zakladania zverofariem, zverníc a bažantníc
 • Komplexné poradenstvo v oblasti chovu malých hospodárskych zvierat
 • Riadená reprodukcia v chove králikov
 • Využitie biotechnických metód v chove králikov a hydiny
 • Predaj plemenných zvierat a inseminačných dávok králikov (nitriansky)
 • Predaj plemenných zvierat a násadových vajec hydiny (oravka, japonská prepelica)

Výživa zvierat

 • Hodnotenie krmív (kvalita, stráviteľnosť, výživná hodnota)
 • Návrh a optimalizácia kŕmnych zmesí, výpočet kŕmnych dávok
 • Riešenie problémov výroby, skladovania, konzervovania a úpravy objemových krmív s využitím účinných konzervačných preparátov chemického a biologického pôvodu
 • SLOVFIC – Slovenské informačné a dokumentačné centrum krmív
 • poradenstvo v oblasti výživy zvierat, kŕmenia
 • optimalizácia kŕmnych zmesí, návrh zloženia kŕmnych zmesí,výpočet
  kŕmnych dávok
 • komplexné projekty výživy, výroby, konzervovania a využitia krmív
 • odborná pomoc v odchove mláďat prežúvavcov v období mliečnej výživy
  a odstavu, odporúčania a pomoc počas aplikácie probiotických kmeňov

Včely

 • Analýzy kvality medu a včelích produktov
 • Inseminačná služba (cenník)
 • Analýzy včiel (cenník)
 • Hodnotenie rizika prípravkov na ochranu rastlín a hnojív pre včely (cenník)
 • Testovanie nových liečiv a veterinárnych prípravkov proti chorobám včiel a parazitickým organizmom

 • Klinické a laboratórne testovanie nových účinných látok s akaricídnym účinkom proti varoóze včiel

 • Vzdelávanie a poradenstvo

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

e-mail: riaditel.vuzv@nppc.sk

telefón: 037/654 6387

riaditeľ:
email: miroslav.zahradnik@nppc.sk
telefón: 037/654 6388

Kontakty podľa oblastí:

Poradenstvo v oblasti chovu HZ:
Ing. Ján Huba, CSc.
email: jan.huba@nppc.sk
telefón: 037/654 6384

Reprodukcia a genetické testy:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.    
email: peter.chrenek@nppc.sk
telefón: 037/654 6285           

Poradenstvo k poľovnej zveri:
Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. 
email: lubomir.ondruska@nppc.sk

telefón: 037/654 6539

Poradenstvo vo výžive zvierat:
MVDr. Rudolf Žitňan, DrSc.

email:  rudolf.zitnan@nppc.sk
telefón: 0911 255 693
Včely:
Ing. Ľubica Rajčáková, PhD.

email:  lubica.rajcakova@nppc.sk telefón: 0911 807 741

Skip to content