Spolupráca s firmami a praxou v oblasti v oblasti zdravia pôdy a manažmentu krajiny

Poskytovanie údajov BPEJ a ich aktualizácia

 • spresňovania BPEJ pre projekty pozemkových úprav – zobraziť postup
 • úpravy polohopisu z projektov Registra obnovenej evidencie pozemkov – zobraziť postup
 • informácie o BPEJ na parcelné čísla katastra nehnuteľností – stiahnuť formulár
 • ako grafický podklad pre potreby územného plánovania, výstavby a pod. – stiahnuť formulár
 • žiadosti je potrebné zaslať na adresu podľa regionálnej príslušnosti na pracovisko v Bratislave, Banskej Bystrici alebo Prešove

Prieskum a identifikácia ohrozenia pôdy degradáciou

 • prieskum poľnohospodárskych pôd a v oblastiach ohrozených degradáciou
 • návrh ochranných opatrení zameraných na zmiernenie a odstránenie ohrozenia pôdy

Odborné stanoviská pri zmenách druhu pozemku

 • odborné stanoviská pre potreby rozhodovania obvodných pozemkových úradov
 • pri zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na nepoľnohospodársky, alebo pri pochybnosti či ide o poľnohospodársku pôdu – vplyv prírodných procesov – stiahnuť formulár (§10a)   stiahnuť formulár (§10b)
 • pri zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na nepoľnohospodársky, vplyvom ľudskej činnosti – stiahnuť formulár (§11)   stiahnuť formulár (§19)
 • žiadosti je potrebné zaslať na adresu podľa regionálnej príslušnosti na pracovisko v Bratislave, Banskej Bystrici alebo Prešove

Projekty bilancie skrývky humusového horizontu

 • pre trvalý záber poľnohospodárskej pôdy (výstavba komunikácii, budov a pod.) – stiahnuť formulár
 • dočasný záber poľnohospodárskej pôdy (realizácia slnečných kolektorov, výsadba rýchlorastúcich drevín, dočasné komunikácie, manipulačné plochy a pod.) – stiahnuť formulár
 • žiadosti je potrebné zaslať na adresu podľa regionálnej príslušnosti na pracovisko v Bratislave, Banskej Bystrici alebo Prešove

Projekty rekultivácií

 • projekt rekultivácie poľnohospodárskej pôdy po dočasnom zábere poľnohospodárskej pôdy, na základe ktorého sa uvedie poľnohospodársky pozemok do pôvodného stavu – stiahnuť formulár
 • projekt rekultivácie poškodenej poľnohospodárskej pôdy – stiahnuť formulár
 • žiadosti je potrebné zaslať na adresu podľa regionálnej príslušnosti na pracovisko v Bratislave, Banskej Bystrici alebo Prešove

Atestyv pre projekty rekultivácií a aplikácii kalov a sedimentov do poľnohospodárskej pôdy

 • vypracovanie atestov pre projekty rekultivácie poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. – (Projekt rekultivácie vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 508/2004 treba spolu s písomnou žiadosťou zaslať na Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Po overení projektu bude žiadateľovi zaslaný atest, projekt rekultivácie zostáva na VÚPOP pre potreby archivácie.)
 • vypracovanie atestov pre projekty aplikácie kalov a sedimentov do poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona č. 188/2003 – zobraziť postup

Laboratórne rozbory pôdy a vody

Anorganické analýzy:

 • ťažké kovy (As, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Pb, Zn, Mn, Se)
 • totálne obsahy
 • rozklady v lúčavke kráľovskej
 • výluhy v 2M HNO3
 • výluhy v NH4NO3
 • iné analýzy podľa požiadaviek zákazníka

Pre účely analýzy ponúkame vzorkovanie pozemku s výslednou správou analýzy pôd, kalu a dnových sedimentov podľa zákona 203/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Agrochemické analýzy pre poľnohospodárov a záhradkárov:

 • stanovenie pH (H2O, KCl, CaCl2)
 • stanovenie uhličitanov
 • stanovenie živín podľa Mehlich II, III (P, K, Ca, Mg)
 • stanovenie celkového dusíka
 • stanovenie obsahu humusu v pôde
 • stanovenie „rastlinám prístupného“ pôdneho fosforu podľa Égnera
 • frakcionácia anorganického fosforu podľa Scharafata a organickej pôdnej frakcie podľa Deana
 • stanovenie „rastlinám prístupného“ pôdneho draslíka podľa Schachtschabela
 • frakcionácia draslíka podľa Bujdoša
 • stanovenie základných charakteristík pôdneho sorpčného komplexu
 • stanovenie aktívneho hliníka
 • stanovenie „mobilnej a mobilizovateľnej“ frakcie medi, železa, mangánu a zinku v DTPA

Pôdna fyzika 

 • analýza zrnitostného zloženia pôdy podľa FAO, Nováka pipetovacou metódou
 • stanovenie vlhkosti
 • stanovenie základných fyzikálnych a niektorých hydrofyzikálnych vlastností pôdy
 • špecifická a objemovú hmotnosť
 • pôdna pórovitosť
 • momentálna vlhkosť
 • maximálna kapilárna kapacita
 • retenčná vodná kapacita
 • kapilárna nasiakavosť
 • iné analýzy podľa dohody so zákazníkom

Analýza vôd:

 • analýza vôd podľa prílohy č.1 NV SR č. 496/2010, ktorým sa mení a dopľňa NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenú na ľudskú spotrebu:
  – ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity
 • analýza podľa STN 75 7143, ktorá ustanovuje najvyššie prípustné hodnoty ukazovateľov kvality závlahovej vody pre jednotlivé triedy vhodnosti použitia závlahovej vody
 • analýza podľa prílohy č.1 NV 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd:
  – všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody

Zdravie pôdy a manažment krajiny

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Trenčianska 55

821 09 Bratislava

e-mail: riaditel.vupop@nppc.sk

telefón: 02 43 42 08 66

riaditeľ:

e-mail: pavol.bezak@nppc.sk

telefón: 0905 075 936


Kontakty podľa oblastí:

 

Chémia a analýza pôdy a vody

RNDr. Miroslav Kromka, CSc.

e-mail: miroslav.kromka@nppc.sk

telefón: 02 44 45 87 04

 

 

 

Pôdna služba

RNDr. Andrea Rášová

e-mail: andrea.rasova@nppc.sk

telefón: 02 48 20 69 06

Skip to content