Kapacity VÚŽV Nitra
názov a sídlo prijímateľa: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
názov projektu: Udržateľnosť biodiverzity zvierat na Slovensku
kód: 313011T541
miesto realizácie projektu: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
výška poskytnutého NFP: 562 846,20 Eur
opis projektu: Hlavným cieľom bude zhodnotenie vlastností zvierat ohrozených plemien hospodárskych zvierat chovaných v ich prirodzených produkčných podmienkach na Slovensku a dlhodobé kryouchovávanie aktuálnych a potenciálne ďalších ohrozených živočíšnych genetických zdrojov (ŽGZ) na Slovensku v zriadenej génovej banke ŽGZ NPPC VÚŽV Nitra.
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“

Zoznam publikácií

Kapacity VÚRV
názov a sídlo prijímateľa: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
názov projektu: Inovácie primárnej poľnohospodárskej produkcie pre udržateľné poľnohospodárstvo
kód: 313011T540
miesto realizácie projektu: Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťan / Borovce 60, 922 09 Borovce / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
výška poskytnutého NFP: 540 929,20 Eur
opis projektu: Cieľom projektu je získanie podkladov pre návrh a realizáciu adaptačných opatrení pre minimalizáciu dôsledkov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve a v krajinnom priestore. Projekt je zameraný na technológie pestovania a zužitkovania rastlín pre udržateľnú, efektívnu a regionálne diferencovanú poľnohospodársku výrobu pri vyššom zastúpení obilnín v osevných postupoch s dôrazom na zachovanie ekologických a produkčných funkcií pôdy. Pomocou efektívnych analytických a biochemických metód sa v projekte budú sledovať aj primárne potravinové zdroje z hľadiska obsahu vybraných kvalitatívnych parametrov. Projekt v oblasti šľachtiteľskej je orientovaný na charakterizáciu génov s potenciálom vylepšenia kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov rastlín, na tvorbu a štúdium genotypovej diverzity nových obilnín so zlepšenou odolnosťou voči hospodársky závažným patogénom. V oblasti fytopatológie je projekt zameraný na reakcie vybraných poľnohospodárskych rastlín s fytopatogénnymi hubami a monitorovanie výskytu mykotoxínu na Slovensku a na molekulárnu diagnostiku vybraných patogénov a detekciu génov rezistencie.
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“

Zoznam publikácií

Kapacity VÚP
názov a sídlo prijímateľa: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
názov projektu: Podpora produkcie slovenských potravín zlepšením ich kvality a bezpečnosti s dôrazom na výrobky z ovocia a zeleniny
kód: 313011W508
miesto realizácie projektu: Priemyselná 4, 824 75 Bratislava / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
výška poskytnutého NFP: 558 590,19Eur
opis projektu: Hlavný cieľ projektu je podporiť produkciu slovenských potravín prostredníctvom zvýšenia ich kvality, bezpečnosti a pridanej hodnoty s dôrazom na výrobky z ovocia a zeleniny prostredníctvom vytvorenia konsolidovanej poznatkovej a personálnej bázy, umožňujúcej prenos inovatívnych výsledkov výskumu a vývoja do výrobnej praxe; stabilizácia a špecializácia výskumno-vývojových kapacít a podpora kooperácie VVZ s producentmi potravín v horizonte do 31.12.2019.
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“

Zoznam publikácií

Skip to content