Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

VÝSKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁRSKY - PARTNER PRE VÝSKUM A INOVÁCIE

VÚP Bratislava
logo VUP
VÚP Modra

Priemyselná 4
824 75 Bratislava

e-mail:riaditel.vup@nppc.sk
telefón: 02 50 237 036, 0914 322 092

 

Kostolná 7
900 01 Modra

e-mail:vup.biocentrum@nppc.sk
telefón: 0907 469 889

Hlavným predmetom činnosti ústavu je vedecko-výskumná a vývojová činnosť v oblasti potravinárskej chémie, analytickej chémie, mikrobiológie, molekulárnej biológie, genetiky, potravinárskej informatiky a celého komplexu technológií vrátane procesov hygieny a sanitácie pre rôzne odvetvia potravinárskeho priemyslu.

Významnou časťou aktivít ústavu je riešenie medzinárodných a národných projektov orientovaných na problematiku a aktuálne otázky kvality a bezpečnosti potravín.

Ústav  vykonáva tiež poradenskú a expertíznu činnosť, napr. aj formou overovania potravinárskych technológií v oddelení poloprevádzky na pracovisku Biocentrum Modra.

Od r. 2016 je súčasťou ústavu aj zrušený Výskumný ústav vinársky a vinohradnícky. Poskytujeme preto tiež služby zamerané na hodnotenie zdravotného stavu viniča, poradenstvo v oblasti kvality vína a ústav je správcom cennej zbierky autochtónnych vínnych kvasiniek.

Z histórie

Výskumný ústav potravinársky je v súčasnosti  poprednou odbornou inštitúciou v oblasti základneho a aplikovaného výskumu a prenosu poznatkov v oblasti potravinových systémov a výživy do praxe.

 • Vznikol v roku 1950 odčlenením zo Zväzu pre výskum v priemysle výživy ako Výskumný ústav mraziarenský, neskôr bol pretransformovaný na Výskumný ústav pre konzerváciu potravín.
 • Od 1.1.1965 bol začlenený ako samostatná pobočka do Ústredného výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu v Prahe.
 • Dňom 1.1. 1969 sa stal samostatnou vedeckovýskumnou organizáciou s názvom Výskumný ústav potravinársky (VÚP), priamo riadenou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).
 • Počnúc dňom 1.1.2014 sa VÚP stal súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravínárskeho centra (NPPC) so sídlom v Lužiankach riadeného MPRV SR.

viac >>>


 

Zameranie ústavu

Predmet činnosti ústavu vo vzťahu k zriaďovateľovi – MPRV SR je definovaný zriaďovacou listinou. V zmysle spomínanej zriaďovacej listiny a vzhľadom na dlhodobé zameranie výskumnej činnosti ústavu, hlavné zameranie spočíva v :
 
 • Spracovávaní a predkladaní návrhov vedecko-technických projektov v súlade s prioritami rezortného výskumu
 • Riešení a koordinácii vedecko-technických projektov, zadaných formou štátnych objednávok, štátnych a rezortných grantov
 • Zabezpečovaní a realizácii výskumu a vývoja v oblasti potravinárskej chémie, analýzy, mikrobiológie, technológie a príbuzných odvetví
 • Zabezpečovaní funkcie prierezového strediska informatiky a knihovníctva pre potreby potravinárstva a výživy v SR
 • Zabezpečovaní prevádzky rezortnej zbierky potravinárskych mikroorganizmov

viac >>>


 

Prioritné oblasti výskumu

 • Zabezpečovať plnenie úloh odbornej pomoci, oficiálnej rozvojovej pomoci a projektov výskumu a vývoja v spolupráci s praxou na základe kontraktu a požiadaviek MPRV SR.
 • Pripravovanie návrhov, získavanie a riešenie projektov orientovaných na aktuálne problémy potravinárskeho výskumu v rámci výziev vyhlasovaných agentúrou APVV, Operačného programu Výskum a vývoj, Programu rozvoja vidieka a ďalších.
 • Medzinárodná spolupráca v oblasti riešenia vedecko-výskumných projektov Horizon Europe Európskej únie, medzinárodných bilaterálnych či multilaterálnych vedecko-výskumných projektov a spolupráca s medzinárodnými organizáciami pre potravinárstvo, napr. v oblasti bezpečnosti a hodnotenia zdravotnej neškodnosti potravín.

viac >>>


 

Biocentrum  Modra

Návrh a poloprevádzkové overovanie nových výrobných postupov a produktov

 • návrh a poloprevádzkové overenie nových a inovovaných postupov výroby
 • kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej dokumentácie
 • experimentálna, overovacia výroba a príprava marketingových vzoriek

Poradenstvo, pomoc pri riešení konkrétnych problémov praxe

 • inovácia produktov a technológií
 • riešenie problémov bezpečnosti  a štandardnej kvality produktov
 • pomoc pri spracovaní projektov HACCP, SVP a Hygienických príručiek
 • výpočet a stanovenie údajov pre správne označovanie výrobkov
 • analýza, spracovanie materiálových a energetických bilancií, návrh riešení znižujúcich energetickú náročnosť výroby a zhodnotenie druhotných surovín

Vzdelávanie

 • kurzy Základov správnej hygienickej praxe (spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami)
 • kurzy zamerané na výrobu a priamy predaj potravín v malom
 • kurzy zamerané na potravinovú legislatívu, označovanie potravín
 • zaškolenie pracovníkov na moderné vákuové a separačné procesy

Spolupráca a inovácie viac >>>

Prístrojová infraštruktúra viac >>>

Kontakt

NPPC – Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4
P.O.Box 31
824 75 Bratislava 25

 

e-mail:riaditel.vup@nppc.sk
telefón: 02 50 237 036

 

riaditeľ:
e-mail: martin.polovka@nppc.sk
0914 322 092

Skip to content