Odborné služby v oblasti zdravia pôdy a manažmentu krajiny

Laboratórium pre pôdnu hygienu, analýzu vôd, odber vzoriek a interpretáciu výsledkov skúšok

 • pôdna hygiena
 • agrochémia
 • pôdnej fyzika
 • analýza vôd (povrchovej, podzemnej, pitnej vody, závlahovej vody)
 • poradenská činnosť (odborné posudky, stanoviská, odporúčania)
  viac…

Pôdna služba

 • prevádzka informačného systému o BPEJ
 • realizácia odborného dohľadu nad ochranou poľnohospodárskej pôdy
 • výkon odborných pôdoznaleckých činností v konaní o pozemkových úpravách
 • výkon úloh súvisiacich s platnou legislatívou pre aplikáciu čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy
  viac…

Služby o pôde pre vzdelávacie účely

 • Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) prevádzkuje na webovej lokalite www.podnemapy.sk službu Pôdny portál, ktorý je určený pre všetkých, ktorí ku svojej práci alebo štúdiu potrebujú údaje o pôde
  služba
 • Pôdny portál umožňuje prezerať informácie o poľnohospodárskej pôde priamo na internete
 • hlavná časť informácií o pôde a krajine je prezentovaná formou webových máp
 • pomocou služby Pôdny portál je možné prehliadať množstvo základných aj odvodených informácií o pôde a krajine, ktoré sú prehľadne triedené vo viacerých tematických skupinách
  viac…

Služby knižnice

 • základné služby v zmysle knižničného poriadku – Knižničný poriadok
 • predaj publikácií a medziknižničnú výmenu vydaných publikácií – Knižný katalóg
 • výpožičné služby
 • prezenčné služby v rámci knižnice
 • odborné časopisy týždenných a mesačných periodík
 • poradenské služby (informácie o spôsobe využívania knižnice)
 • konzultačné služby
 • xerokópie dokumentov so zreteľom na dodržiavanie autorských práv
  viac…

Služby tlačiarenského a edičného strediska

 • vyhotovenie grafických návrhov
 • digitálna tlač
 • knihárske spracovanie
 • lepenie väzby
 • výrobu pozvánok, hlavičkových papierov, letákov, bulletinov, katalógov, menoviek, vizitiek, posterov, kalendárov, propagačných materiálov, študijných materiálov, atď.
  viac…
Skip to content