ODBORNÉ SLUŽBY V OBLASTI INOVATÍVNYCH POTRAVINOVÝCH SYSTÉMOV A VÝŽIVY

V oblasti inovatívnych potravinových systémov a výživy má NPPC široko rozvinutú projektovú aj mimoprojektovú spoluprácu s mnohými potravinárskymi podnikmi a subjektmi podnikajúcimi v oblasti agropotravinárstva. Dlhodobo poskytujeme služby výskumu v oblasti kvality a bezpečnosti potravín, odborné semináre, školenia a kurzy ako aj poradenstvo.

Služby výskumu pre výskumné organizácie a potravinársky priemysel

 • Hodnotenie technologickej a mikrobiologickej kvality primárnych aj finalizovaných potravinárskych produktov
 • Inovácie v potravinárskom priemysle (produkty, technológie)
 • Výskum v oblasti získavania cenných prírodných zložiek (antioxidantov, farbív, biologicky významných látok) a vývoj nových druhov potravinárskych výrobkov s pridanou hodnotou – využitie primárnych a vedľajších produktov s návrhom technológie spracovania
 • Štúdium a charakterizácia mikroflóry potravinárskych výrobkov modernými molekulárno-biologickými metódami
 • Analýza obsahu mikrobiologických, procesných a chemických kontaminantov a poradenstvo pri minimalizácii ich výskytu
 • Analýza obsahu kontaminantov a odborná pomoc pri riešení eliminácie ich tvorby vo výrobnom procese
 • Identifikácia patogénnych baktérií a alergénov v potravinách, ako aj rastlinných zložiek vystupujúcich v potravinovej intolerancii, kontrola mikrobiologickej hygieny a sanitácie v potravinárskom priemysle (účinok dezinfekčných prostriedkov, charakterizácia kontaminujúce mikroflóry a pod.)
 • Analýza antioxidačných vlastností,  nutrientov a cenných zložiek potravín (aminokyselín, sacharidov, mastných kyselín, vitamínov, flavonoidov, fenolových kyselín a pod.) modernými analytickými metódami
 • Charakterizácia aroma-aktívnych látok spojenými technikami plynovej chromatografie a olfaktometrie (GC-FID, GC-O)
 • Komplexná analýza cereálnych výrobkov
 • Senzorická analýza potravín s panelom trénovaných hodnotiteľov na vybrané komodity
 • Komplexné analýzy pre vinohradníctvo a vinárstvo
 • Laboratórne skúšky – cenník >>>
 • Návrh a poloprevádzkové overenie nových a inovovaných postupov výroby
 • Riešenie problémov bezpečnosti  a štandardnej kvality produktov
 • Kompletné spracovanie technologickej, výrobnej a výrobkovej dokumentácie
 • Pomoc pri spracovaní projektov HACCP, SVP a Hygienických príručiek
 • Spracovanie materiálových a energetických bilancií, návrh riešení znižujúcich energetickú náročnosť výroby a zhodnotenia druhotných surovín
 • Experimentálna, overovacia výroba a príprava marketingových vzoriek

Služby pre verejnosť

 • Predaj potravinových tabuliek – viac >>>
 • Predaj licencie na nutričný softvér Alimenta 4.2 a ponuka zaškolenia – viac >>>
 • Predaj licencie na databázu nutričného softvéru Alimenta 4.3 – viac >>>
 • Výpočet výživovej hodnoty potravín

Odborné semináre a školenia

 • Kurzy Základov správnej hygienickej praxe (spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami)
 • Kurzy zamerané na výrobu a priamy predaj potravín v malom
 • Kurzy zamerané na potravinovú legislatívu a označovanie potravín
 • Zaškolenie pracovníkov na moderné vákuové a separačné procesy

Poradenstvo

 • Poradenstvo v oblasti výživových hodnôt potravín – cenník >>>
 • Výpočet výživovej hodnoty potravinárskych výrobkov – cenník >>>
 • Predaj potravinových tabuliek – cenník >>>
 • Predaj licencie na nutričný softvér Alimenta 4.2 a ponuka zaškolenia  – cenník >>>
 • Predaj licencie na databázu nutričného softvéru Alimenta 4.3 – cenník >>>
Skip to content