SPOLUPRÁCA SO ŠTÁTOM A OBČANMI V OBLASTI TRÁVNYCH PORASTOV

Zameranie

Spolupráca

Šírenie aktuálnych poznatkov z oblasti trávnych porastov

 • odborný časopis Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku
 • odborné a vedecké publikácie z oblasti trávnych porastov
 • odborné semináre a workshopy s prezentáciou aktuálnych poznatkov v oblasti obhospodarovania trávnych porastov
 • Dni poľa zamerané na pestovanie krmovín

Ponúkané produkty a služby

 • chemické analýzy objemových krmív a kŕmnych zmesí
 • poradenstvo pri zakladaní, obnove, obhospodarovaní a využívaní trávnych porastov
 • agrochemický a fyzikálny rozbor pôdy
 • optimalizácia obsahu makroživín v pôde pre pestovateľov a záhradkárov
 • príprava trávnych a ďatelinotrávnych miešaniek
  predaj osív tráv a ďatelinovín

Riešenie úloh odbornej pomoci vyplývajúcich z národnej legislatívy a legislatívy EU

 • Plnenie činností v oblasti sledovania a inventarizácie emisií z trvalých trávnych porastov a vzniknutých zmien v tvorbe a absorpcii emisií pri zmene využívania trvalých trávnych porastov na základe požiadaviek MPRV SR
 • Vypracovanie plánov monitoringu vplyvu redukcie odpadovej biomasy a zvyškov z poľnohospodárskej pôdy na zásoby uhlíka v pôde, a plánov manažmentu zachovania kvality pôdy a uhlíka v pôde pre účely plnenia Smernice EÚ č. 2018/2001
 • Analýza stavu trávnych porastov s vysokou biodiverzitou pre účely plnenia Smernice EÚ č. 2018/2001
 • Vypracovanie usmernenia a informačnej brožúry pre projektantov a navrhovateľov verejnej zelene o možnostiach výberu vhodnej druhovej skladby za účelom predchádzania výskytu škodlivých
  organizmov a zabezpečenie úpravy technických noriem pre zakladanie okrasnej zelene
 • Vypracovanie usmernenia a informačnej brožúry pre obecné úrady o škodlivých organizmoch a používaní prípravkov na ochranu rastlín na verejných priestranstvách a vo verejnej zeleni a následne tieto zapracovať do všeobecne záväzných nariadení mestských a obecných úradov o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na ich území
 • Analýza stavu ekologickej poľnohospodárskej výroby na trávnych porastoch

Špeciálne úlohy pre MPRV SR

príprava vedeckých stanovísk a podkladov z oblasti poľnohospodárskej výroby, trávnych porastov, biodiverzity a klimatickej zmeny na základe požiadaviek odborov MPRV SR
Prieskum úrovne vykonaných prác ÚKSUP ,,Kontroly PRV SR 2014 – 2020, OS 2″ pre PPA
príprava podkladov a spolupráca na Národnej inventarizačnej správe – NIS SVK LULUCF,
spolupráca na submisii UNFCCC ,
príprava podkladov a spolupráca na iniciačnej správe SR pod dodatkom z Douha o KP a na správe o zavedených a vyvíjaných systémoch na odhad emisií a ich odstraňovanie z poľnohospodárskej praxe, z lúk a pastvín

 

Domáca spolupráca - prax

 • Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička
 • Mestské lesy Banská Bystrica s. r. o.
 • Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča
 • Ing. Peter Badiar – BONUM
 • Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica, časť Podlavice
 • Poľnohospodárske družstvo Bukovina, Strelníky
 • Poľnohospodárske družstvo Sebedín-Bečov
 • Poľnohospodárske družstvo Hrochoť
 • Agrosev, spol. s.r.o., Detva
 • Ing. Vladimír Sedliak – SHR, Veľká Lúka
 • Ovčiarske družstvo Dolná Lehota
 • Roľnícke družstvo Selce
 • Družstvo podielnikov Včelince

Zväzy, komory, združenia

 • Slovenská poľnohospodárska vedecko-technická spoločnosť
 • Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave, Lúkarsko-pasienkarská sekcia
 • Slovenská vedecko-technická spoločnosť: kolektívne členstvo VÚTPHP
 • Slovenský kosecký spolok
 • Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

Vedecké a odborné Inštitúcie

 • Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava
 • SHMÚ, Bratislava
 • Výskumný ústav mliekarenský, Žilina
 • Národné lesnícke centrum, Zvolen
 • Lesy SR, Banská Bystrica
 • Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica
 • Technická univerzita, Zvolen
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Medzinárodná spolupráca

 • Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture – RIMSA, Bulharská republika
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Poľská republika
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty – MOB ITP Kraków, Poľská republika
 • Institut of Agriculture Karnobat, Bulharská republika
 • Faculty of Chemical Technology and Environmental Engineering – Yerevan, Arménsko
 • Corvinus University of Budapest, Benefit Ltd., Budapest, Maďarská republika
 • Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W), Belgicko
 • České zemědělská univerzita v Praze, Česká republika
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Česká republika
 • DLF Seeds, s.r.o., Česká republika
 • InoCure s.r.o., Česká republika
 • AFRISO spol. s.r.o., Česká republika

Trávne porasty a horské poľnohospodárstvo

Gestor:

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Bratislavská cesta 122
921 68 Piešťany

e-mail: riaditel.vurv@nppc.sk

telefón: 033 794  7272

riaditeľ:
email: pavol.hauptvogel@nppc.sk
telefón: 033 794  7272

NPPC – VÚRV – Ústav trávnych porastov

a horského poľnohospodárstva

Mládežnícka 36

974 21 Banská Bystrica

vedúca:

email: miriam.kizekova@nppc.sk

telefón: 0903 254 562

Kontakty podľa oblastí:

Revitalizácia a zakladanie trávnych porastov:
Ing. Vladimíra Vargová, PhD.
email: vladimira.vargova@nppc.sk
telefón: 0911 278 051

RNDr. Ľubomir Hanzes, PhD.
email: lubomir.hanzes@nppc.sk

telefón: 903 557 406

Bezorebné prísevy a technika:
Ing. Jozef Čunderlík, PhD.      
email: jozef.cunderlik@nppc.sk
telefón: 0902 035 575            

Systémy pasenia zvierat a konzervovania krmovín:
Ing. Mariana Jančová, PhD. 
email: mariana.jancova@nppc.sk

telefón: 0911 258 266
Laboratórne rozbory pôdy, krmív a kŕmnych zmesí:
Ing. Ľubica Jančová 

email:  lubica.jancova@nppc.sk
telefón: 0903 563 372
Semenárstvo tráv a ďatelinovín:
Ing. Pavel Lukáč 

email:  pavel.lukac@nppc.sk    telefón: 0911 267 918

Skip to content