Spolupráca s odbornou verejnosťou v oblasti rastlinnej produkcie a biodiverzity

Odborné a vedecké publikácie 

Registrované odrody vyšľachtené na Výskumno-šľachtiteľských staniciach VÚRV Piešťany

Najnovšie odrody:

 • Peter, ovos siaty – stredne skorá jarná odroda s vysokou úrodou zrna

 • PS Denim, pšenica letná, f. jarná, stredne skorá odroda nepotravinárskej kvality so zrnom modrastej farby

 • Verdan, ovos siaty- stredne skorá odroda žltozrnného ovsa, vysoko úrodná

 • Maslen, ovos nahý, odroda s veľmi vysokým obsahom tukov

 Prehľad  odrôd 

Podujatia

 • pravidelný seminár i poľné stretnutia pre pestovateľov maku
 • Deň fascinácie rastlinami, pravidelne organizovaný pre širokú verejnosť na VÚRV v Piešťanoch
 • Vedecká kaviareň – posedenia pri šálke kávy pre verejnosť s populárno-odbornou prednáškou
 • poľné dni ( Malý Šariš, Vígľaš-Pstruša)
 • medzinárodné Dni poľa, semináre, konferencie k projektom (Ecobreed, IDARPO…)
 • odborné online webináre a workshopy
 • semináre, kurzy, exkurzie a výuka praktických zručnosti v oblasti pestovania, hodnotenia a uchovávania agro-biodiverzity
 • pravidelná aktívna účasť na Celoslovenskom dni poľa, na Dni zdravia v Trenčianskych Tepliciach, Agrokomplexe Nitra, Vedeckom veľtrhu Bratislava, Európskej noci výskumníkov, Dni zdravia Piešťany, Agrosalóne Nitra…

Knižnica Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany

 • špecializovaná poľnohospodárska knižnica
 • prírastky z bázy knižničného fondu sú súčasťou integrovaného informačného systému rezortu pôdohospodárstva AGROKATALÓG
 • báza vybraných článkov z časopisov a zborníkov slúži hlavne na rešerše z vlastného fondu
 • báza ProfEPC poskytuje prehľad o publikačnej činnosti a ohlasoch pracovníkov ústavu
 • budované informačné zdroje umožňujú poskytovanie služieb aj odbornej verejnosti a študentom – na vyžiadanie najmä rešerše, konzultácie, príp. výpožičky – aj prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby

Spolupráca so školami

 • spolupráca s univerzitami pri výchove bakalárov, diplomantov a doktorandov pri realizácii ich záverečných prác
 • výuka študentov a prednášky na UCM Trnava a UK Bratislava
 • činnosť vo Vedeckých radách univerzít, v programových komisiách študijných programov (UCM Trnava, UKF Nitra, SPU Nitra)
 • činnosť v odborných komisiách pre obhajoby vedeckých prác a v odborných komisiách pre štátne záverečné a bakalárske skúšky (UCM Trnava, SPU Nitra)
 • spolupráca so strednými školami na úrovni realizácie odborných aktivít (projektov), stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) alebo biologickej olympiády

 

Kontakt

Odborné publikácie, knižnica

PhDr. Ľubica Sedlárová

email:

lubica.sedlarova@nppc.sk

tel:

+421 33 7947 132 

Odrody

Ing. Peter Hozlár, PhD.

email:

peter.hozlar@nppc.sk

tel: +421 455 394 541

 

Ing. Ľuboš Nastišin

email:

lubos.nastisin@nppc.sk

tel:

+421 517 711 760

 

Skip to content