Čo je pôda ?

Pôda je najvrchnejšou časťou zemskej kôry. Jej vznik bol a stále je ovplyvňovaný pôsobením prírodných síl biosféry, atmosféry, litosféry a hydrosféry. Pôda sa skladá z neživej zložky (častice ílu, hliny, piesku, kamienky, vzduch, odumreté časti rastlín a živočíchov, živou zložkou sú korene rastlín, mikroorganizmy a drobné živočíchy. Pôda má produkčnú funkciu, čiže poskytuje živiny rastlinám. Proces vzniku novej pôdy prebieha neustále a približne 1 cm novej pôdy vznikne za 100 rokov. Pôda vzniká najmú zvetrávaním – mechanickým, chemickým a biologickým.

Klasifikácia pôd

Vznik pôd prebieha na rôznych substrátoch, v rôznych klimatických podmienok a pôsobením rôznych druhov mikroorganizmov a typov rastlinného krytu. Preto veľká variabilita pôdnych typov podnietila vznik klasifikačných systémov.

Na Slovensku sa využíva Morfogenetický klasifikačný systém MKSP: https://www.pedologia.sk/sites/default/files/publications/2000_Klasifikacia_pod_SR.pdf

Evidencia poľnohospodárskej pôdy

Evidencia poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je primárne riešená na úrovni správy údajov katastra nehnuteľností. Za poľnohospodársku pôdu v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/220/20180901 (zákon č. 220/2004 Z.z., §2 písm. b) poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností) (ďalej len „kataster“)  môžeme považovať  plochy evidované v katastri nehnuteľností ako:

 • orná pôda,
 • chmeľnice,
 • vinice,
 • ovocné sady,
 • záhrady,
 • trvalé trávne porasty.

Údaje katastra nehnuteľností sú dostupné na: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis

Sumárne údaje katastra o pôdnom fonde nájdete na: http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataster-nehnutelnosti/sumarne-udaje-katastra-podnom-fonde/

Táto evidencia však nezodpovedá úplne realite. Dôvody vychádzajú z histórie. Nástupom socializmu bolo evidovanie vlastníckeho práva zatlačené do pozadia a dôraz sa kládol na evidovanie užívacích vzťahov. http://www.mpsr.sk/download.php?fID=492)

 

Z uvedeného dôvodu vznikol pre systém platieb informačný systém LPIS (land parcel identification system). Tento systém slúži na vyčlenenie poľnohospodársky využívaných plôch, ktoré spĺňajú požiadavky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/342/20190101 a sú teda spôsobilé na platby.

Údaje LPIS  sú dostupné na: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis

Kvalita poľnohospodárskej pôdy

Bonitácia pôd

Pre stanovenie kvality (bonity) poľnohospodárskej pôdy sa na Slovensku využíva systém bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ).

Každá BPEJ predstavuje skutočnú časť pôdneho krytu, ktorá má rovnaké klimatické a pôdne vlastnosti a rovnaký sklon svahov. Odborným obsahom máp, na ktorých sú tieto jednotky zobrazené, sú ohraničené areály jednotlivých BPEJ s vyznačením ich kódu. Vytvárali sa prevzatím tých hraníc pôdnych jednotiek z máp Komplexného pôdoznaleckého prieskumu, ktoré sú použité pre definíciu BPEJ. Boli to hranice pôdnych subtypov, alebo ich účelových zoskupení, hranice substrátových variant, pôdnych druhov, kategórií skeletovitosti a hĺbky pôdy. Takéto jednotky sa ďalej rozčlenili podľa kategórií sklonu svahov, ktorých hranice sa vytvorili podľa vrstevnicovej siete a svahového merítka. Každá jednotka bola potom zaradená do agroklimatického regiónu.

>> viac

>> mapová služba

 

Produkčný potenciál poľnohospodárskych pôd

Pre účely praktickej realizácie poznatkov o produkčnej schopnosti pôd bolo potrebné vykonať integrované hodnotenia vzťahov medzi vlastnosťami pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ), faktormi prostredia a dostupnými údajmi o úrodách plodín a tak vytvoriť relevantnú sústavu hodnotenia produkčného potenciálu poľnohospodárskych pôd, ktorá je vyjadrená v 100-bodovej stupnici, (od 100 do 1 BH BPEJ), resp. v príslušných kategóriách. Vyššie bodové hodnoty vyjadrujú vyšší produkčný potenciál pôdy a nižšie naopak nižší produkčný potenciál pôdy.

>> mapová služba

 

Typologicko-produkčné kategórie poľnohospodárskych pôd

Na základe podrobných poznatkov o priestorovej štruktúre produkčného potenciálu pôd (BH BPEJ) vrátane početných výsledkov analýz vzťahov medzi vlastnosťami PEJ a produkciou hlavných plodín, sú všetky poľnohospodárske pôdy Slovenska začlenené do 4 typov (O, OT, T a N) a 14 subtypov ich racionálneho využívania. Na rozdiel od bodových hodnôt (BH BPEJ) naznačujú aj udržateľné vzťahy medzi vlastnosťami BPEJ a spôsobmi využívania ich potenciálu.

>> mapová služba

Degradácia poľnohospodárskych pôd

Degradácia je fyzikálne, chemické a biologické poškodenie a znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy, ako je vodná erózia a veterná erózia, zhutnenie, acidifikácia, kontaminácia rizikovými látkami, škodlivými rastlinnými organizmami a živočíšnymi organizmami a mikroorganizmami, zníženie obsahu humusových látok v pôde, obmedzenie tvorby mikrobiálnej biomasy a neprirodzené zníženie biologickej aktivity v pôde.

V rámci realizácie Čiastkového monitorovacieho systému – pôda (ČMS-Pôda) sa sledujú, okrem vývoja obsahu organickej hmoty, makro a mikroelementov, aj nasledovné degradačné procesy:

 • kontaminácia
 • acidifikácia
 • salinizácia a sodifikácia
 • kompakcia
 • erózia

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Na Slovensku je ochrana poľnohospodárskej pôdy realizovaná na základe na základe národnej legislatívy a na plochách spôsobilých pre platby aj na základe transponovanej európskej legislatívy.


Národná legislatíva

Pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako poľnohospodárska ( druh pozemku orná pôda, trvalý trávny porast, záhrada, ovocný sad, vinica, chmelnica) je  chránená zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/220/.


Európska legislatíva súvisiaca s priamimi podporami

Pre plochy, ktoré sú spôsobilé preplatbu a sú evidované v IS LPIS, platia požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy v zmysle nariadenia vlády č. 435/2022 ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/435/

Každý užívateľ pôdy, ktorý hospodári na spôsobilých plochách pre platbu a ktorý žiada o platbu je povinný dodržiavať „Normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy (DPEP) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2022/435/20240101_5598488-2.pdf

>> viac


Komplexná ochrana pôdy na európskej úrovni

Európska únia sa už dlhodobo snaží o prijatie právnej ochrany pre pôdu, podobne ako je to v prípade vody a ovzdušia. Pôvodná rámcová smernica o pôde z roku 2006 nebola prijatá. Vzhľadom na to, že nepriaznivý stav v degradácii pôd v únii pretrváva a je spojený s veľkými environmentálnymi a finančnými škodami, únia sa v roku 2023 pripravila nový návrh smernice o monitoringu pôd a odolnosti.

V súčasnosti sa uvedený návrh legislatívy pripomienkuje zo strany členských štátov a záujmových organizácii.

>> viac

Skip to content