Charakteristika

Výskumný ústav rastlinnej výroby zastrešuje v súčasnosti 3 ústavy – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch (s Experimentálnym pracoviskom v Borovciach, Výskumno-šľachtiteľskými stanicami v Malom Šariši a vo Vígľaši-Pstruši), Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici (s Výrobňou trávnych osív v Turčianskych Tepliciach) a Ústav agroekológie v Michalovciach (s Experimentálnym pracoviskom v Milhostove).

Výskum prebieha na všetkých pracoviskách VÚRV – v Piešťanoch sa technologický výskum zameriava najmä na analýzu a optimalizovanie pestovateľských systémov a technológií v rastlinnej výrobe – vrátane alternatívnych a ekologických foriem; na optimalizáciu výživy a ochranu porastov poľných plodín; ekologické poľnohospodárstvo, vplyv klimatických zmien na rastlinnú výrobu; kvalitu, bezpečnosť a funkčnosť potravinových zdrojov. Geneticko-šľachtiteľský výskum sa venuje analýzam rastlinného genómu, aplikovanej fytopatológii a molekulárnej mikrobiológii pôdy. Výskumno-šľachtiteľské stanice sa úspešne dlhodobo zaoberajú novošľachtením – tvorbou nových odrôd a Génová banka uchováva genetické zdroje rastlín ako jediné pracovisko v Slovenskej republike.

Banská Bystrica sa zaoberá zakladaním, obnove a ochrane biodiverzity trávnych porastov, systémami hospodárenia a vplyve klimatickej zmeny na trávne porasty. V Michalovciach sa venujú pôdoochranným technologickým postupom, netradičným a energetickým plodinám a ochrane rastlín.

Skip to content